“Column” Met verbazing gadegeslagen

COLUMN
invalideparkeerplaatsbord
Bord uit Prinsenbeek. Hoe toepasselijk

WIJK AAN ZEE – Verlengde Voorstraat te Beverwijk, aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeeplaats

Weten jullie nog dat de overheid nog niet zo lang geleden aankondigde dat regelgeving, regeltjes en dergelijke alleen maar makkelijker zouden worden? De overtollige ambtelijke taal zou begrijpelijker worden zodat er meer transparantie zou ontstaan in de ambtenarij? Nou dan vraag ik jullie eens notie te nemen van een uitspraak op een simpele vraag. Ik ben invalide en woon op de verlengde Voorstraat en wil graag en invalide parkeerplaats. Hoe simpel kan een antwoord dan zijn? Ja of nee! Even voor de goede orde, zelf woon ik daar niet maar een medebewoner van het dorp. Let nu eens op met welke bewoordingen dit in het vergunningsstelsel komt te staan. Bovendien weet nu gelijk heel Wijk aan Zee en Beverwijk dat de bewoner van perceel 15 invalide is. Echt iets waar de bewoner zelf graag mee te koop loopt, lijkt mij zo.

Heren en dames van de afdeling samenleving, kan dit nu echt niet anders. Het is 2016! Moeten wij met ons allen vast blijven houden aan verouderde taal en regeltjes uit 1800? Het lijkt mij dat deze regels eens omgedraaid dienen te worden. Zodra er een aanvraag binnenkomt, honoreren!! Mocht er dan iemand bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente, laat dit persoon dan maar komen met duidelijke standpunten waarom de gehandicaptenparkeeplaats onterecht is toegekend. De overheid heeft toch zo hun mond vol over privacy? Dit is in dergelijke zaken niet echt te merken. Zelfs het kenteken van de betrokken persoon wenst men nog te vermelden. Knijp mij even, is dit echt 2016?

O ja, de grote baas van de samenleving heeft het niet zo op met de kennis van de bewoners in onze samenleving, vandaar dat hij nog even duidelijk uit de doeken doet dat een brief schrijven bij eventueel bezwaar, een bezwaarschrift heet. Daar hebben bewoners van de gemeente Beverwijk nu nog nooit van gehoord, toch? Lees maar eens hoe met een dergelijke aanvraag wordt omgegaan:

Burgemeester en Wethouder van Beverwijk,

Gelet op:

 • artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door Burgemeester en Wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 15 lid 1 van de WVW 1994, ingevolge de plaatsing van de algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing van het verkeersteken E6 van bijlage 1van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna RVV1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • de beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Beverwijk 2009;

Overwegende dat:

 • de in dit verkeersbesluit genoemde wegen zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Beverwijk, zijn gelegen binnen de bebouwde kom van Beverwijk en in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Beverwijk;

 • de bewoner van Verlengde Voorstraat 15 op 25 mei 2016 een aanvraag heeft gedaan om beschikking te krijgen over een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

 • de aanvrager als inwoner van de gemeente Beverwijk staat geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie;

 • de gemeente Beverwijk aan de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart heeft verstrekt, omdat hij zich niet of slechts met grote moeite anders dan over korte afstand te voet kan voortbewegen;

 • uit verkeerstechnisch onderzoek is gebleken dat aanvrager niet de beschikking heeft over voldoende parkeergelegenheid binnen de maximaal in het indicatiebesluit voor hem geldende loopafstand;

 • gezien de beperkte mobiliteit van de aanvrager het wenselijk is aan hem een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij zijn woonadres ter beschikking te stellen op de hierna omschreven locatie;

 • het wenselijk is om mindervalide weggebruikers, die de beschikking hebben over een gehandicaptenparkeerkaart, de mogelijkheid te bieden om in de directe nabijheid van hun woning te kunnen parkeren;

 • het doel van het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is om de gehandicapte gebruiker daarvan in staat te stellen een actief en mobiel leven te leiden en daardoor aan het aan het algemene maatschappelijke verkeer kan deelnemen en dat dit prevaleert boven andere individuele belangen;

 • de belangen van de mindervalide aanvrager zwaarder wegen dan die van valide weggebruikers om op deze parkeerplaats met hun voertuig te kunnen parkeren;

 • er voldoende parkeerplaatsen aanwezig is voor valide weggebruikers;

 • het treffen van een verkeersmaatregel als een normale maatschappelijke ontwikkeling wordt beschouwd waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkene behoren te blijven;

 • de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen c.q. te vergroten voor de weggebruiker die de beschikking heeft over een gehandicaptenparkeerkaart en een aanvraag heeft gedaan zodat de in dit verkeersbesluit aangewezen individuele gehandicaptenparkeerplaats enkel door hem mag worden gebruikt met het voertuig, waarvan het kenteken op het onderbord is weergegeven;

 • het college van Burgemeester en Wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit is gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling Samenleving;

Besluiten:

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen aan de Verlengde Voorstraat te Wijk aan Zee, het parkeervak dat zo dicht mogelijk gelegen is bij de toegangsdeur van huisnummer 15, door het plaatsen van een bord, conform model E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord vermeldende het kenteken 79-LF-LS.

burgemeester en wethouders van Beverwijk,

namens hen,

R.Pirovano

Hoofd Afdeling Samenleving

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een brief schrijven. Zo’n brief heet een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken naar de gemeente sturen, gerekend vanaf één dag nadat het besluit is verstuurd of overhandigd. U richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. U kunt alleen een bezwaarschrift schrijven als het besluit gevolgen voor u heeft.


Ik ben het niet eens hoe een dergelijke aanvraag in behandeling wordt genomen. Maar ja, sommigen vechten tegen winmolens, wat nooit gaat lukken overigens net zo min als het vechten tegen ambtenarij.

djp portret
Dirk-Jan Prins

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

1 thought on ““Column” Met verbazing gadegeslagen

 1. Lijkt me een helder verhaal hoor. Helaas is onze maatschappij nogal onderhevig aan verjuridisering omdat een bepaalde politieke partij wil dat alle overheidsbemoeienis afrekenbaar is. Die trend is al jaren aan de gang en maakt het leven van een ambtenaar helaas ook niet eenvoudiger. O ja naast afrekenbaar moet het ook nog eenvoudiger. Ziet u de spagaat waar de moderne ambtenaar mee moet werken?

Comments are closed.