Dwangsom voor Tata Steel

TATA STEEL

Er is geconstateerd dat een onderdeel van Kooksfabriek 1 van Tata Steel (de vulgasontstoffing) meer polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) uitstoot dan de vergunde norm.

Ook afgelopen week was dit probleem goed zichtbaar.

Om ervoor te zorgen dat de uitstoot (emissie) zo snel mogelijk wordt teruggebracht naar het vergunde niveau,  is Tata een ‘last onder dwangsom’ opgelegd. De overschrijding betreft met name de stof naftaleen (een van de 16 verschillende PAK’s). De Europese wettelijke richtwaarden voor de concentratie op leefniveau van de schadelijkste PAK (benzo(a)pyreen) wordt niet overschreden.

Maatregelen nog niet afdoende

Tata heeft maatregelen getroffen om de uitstoot terug te brengen. In november bleek uit metingen dat deze maatregelen effect hebben gehad: in december waren er meetresultaten waaruit blijkt dat één van de drie emissiepunten van de vulgasontstoffing inmiddels voldoet aan de norm. Bij de andere twee punten zijn nog aanvullende maatregelen nodig. Tata moet ervoor zorgen dat de uitstoot van de vulgasontstoffing op alle drie de emissiepunten voldoet aan de norm. Er is daarom aan Tata een dwangsom opgelegd: als na 1 april 2018 nog te constateren is dat de uitstoot niet voldoet aan de norm, dan moet Tata aan de provincie Noord-Holland een dwangsom betalen die kan oplopen tot 500.000 euro.

De uitstoot van PAK’s wordt doorlopend gemonitord op leefniveau (immissie). Daarbij wordt gebruik gemaakt van het luchtmeetnet van de provincie Noord-Holland, met meetpunten op verschillende locaties buiten het Tata terrein. De meetpunten in IJmuiden en Wijk aan Zee meten ook de PAK’s. Jaarlijks worden deze gepubliceerd in de rapportages van het luchtmeetnet in opdracht van de provincie Noord-Holland. Uit de laatste rapportages blijkt geen overschrijding van de Europese richtwaarde voor benzo(a)pyreen (BaP) op leefniveau op PAK’s. De eerstvolgende rapportage, met de gegevens over 2017, komen zoals gebruikelijk medio volgend jaar.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz