Noordzeekanaalgebied belangrijke draaischijf in energietransitie

NIEUWS

Europa in 2050 energie-neutraal

NZKG jaarcongres

Die afspraak uit het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is inmiddels doorgedrongen. Maar hoe ver dat ook lijkt, daarvoor moeten nú ingrijpende keuzes worden gemaakt. De mogelijke ontwikkelrichtingen en concrete projecten voor de energietransitie in het Noordzeekanaalgebied stonden centraal tijdens het jaarlijkse NZKG-congres op 1 oktober in het Kennemer Theater in Beverwijk. In november besluit het Bestuursplatform NZKG welke koers wordt gevaren.

Het Noordzeekanaalgebied heeft als havengebied een nauwe relatie met energie en energietransitie. Dat schept verplichtingen, maar biedt ook veel kansen. Bovendien heeft de overgang naar nieuwe energievormen invloed op woningen, bedrijven en niet op de laatste plaats op het ruimtegebruik in het Noordzeekanaalgebied. Elisabeth Post, voorzitter Bestuursplatform NZKG en gedeputeerde provincie Noord-Holland: ‘De energietransitie is een puzzel die we met elkaar moeten leggen, het is iets van ons allemaal. Als wij begrip hebben voor elkaars positie, ons bewust zijn van de urgentie en bereid zijn er samen aan te werken, dan zijn wij spekkoper.’

Het Bestuursplatform NZKG werkt sinds begin dit jaar samen met bedrijven, energieleveranciers en overheden aan een gezamenlijke aanpak voor de energietransitie: de ‘Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG’. Jack van der Hoek, gedeputeerde provincie Noord-Holland: ‘Veel partijen waren al bezig, maar een overkoepelende strategie ontbrak. Die is er nu. Er moeten nog wel wat spades de grond in, maar de mindset is dus kunnen wij de kansen benutten.’

Voor de Ontwikkelstrategie zijn vier ontwikkelrichtingen ontwikkeld, gebaseerd op de thema’s energie-infrastructuur, warmtevoorziening in woonwijken, een biobased economie en waterstof. Cor Leguijt, manager fuels and cities CE Delft, stelde tijdens het congres de vraag centraal welke onderdelen het meest bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam en daarmee aan de regionale economie. De conclusie is dat eerst de infrastructuur voor elektriciteit op orde moet zijn als basis voor de verdere ontwikkelingen. Leguijt: ‘Met de infrastructuur zorgen wij dat het Noordzeekanaalgebied klaar is voor de toekomst. Dat is niet nieuw, maar het moet wel worden doorgezet. De tijd dringt.’

Parallel aan de Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG werkt het Rijk aan de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs. Hiervoor zijn vijf nationale klimaattafels in het leven geroepen, die worden gevoed door regionale tafels. Zij hebben als opdracht om projecten aan te leveren die voor 2030 een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2 uitstoot. De regiotafel Industrie NZKG heeft de projecten van de industrie in het gebied in beeld gebracht. Tjerk Wagenaar, voorzitter van de regiotafel Industrie NZKG: ‘Deze regio heeft een enorm groot energievraagstuk, maar loopt ook voorop om het op te lossen. Er zijn hier veel kennisinstellingen en research centers. Er lopen al projecten op het gebied van groen staal, energy efficiency, circulaire grondstoffen en het elektrificeren van de industrie. Maar hoe meer projecten hoe beter, dat is een uitnodiging. Dit wordt dé top duurzame innovatieve regio.’

De energietransitie vraagt om innovatieve oplossingen. Duidelijk is dat het Noordzeekanaalgebied regionaal, nationaal én internationaal als draaischijf een belangrijke rol kan vervullen als het gaat om het opwekken, de opslag en distributie van verschillende vormen van hernieuwbare energie. De komende periode wordt de Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG verder uitgewerkt. In november neemt het Bestuursplatform NZKG een besluit over de te volgen richting. Volg de actuele stand van zaken rond de energietransitie via internet


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz