Punten raadsvergadering 6 april

NIEUWS
Persbericht gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Raadsmeerderheid voor Detailhandelsvisieplan

Tijdens de raadsvergadering van 6 april 2017 bleken oppositie en coalitie lijnrecht tegenover elkaar te staan. Inzet: het nieuwe detailhandelsbeleid dat portefeuillehouder De Rudder namens het college voorstelde. Behandeling van dit voorstel volgde op uitgebreide beraadslaging in de raadscommissie van 16 maart 2017. Detailhandelsbeleid 2017-2022 Met name de fracties van Gemeentebelangen en VVD toonden zich zeer kritisch ten aanzien van het voorstel. De heer Middelhoff gaf namens Gemeentebelangen aan dat de focus de komende jaren op het centrum moet zijn gericht. “Daar zijn de problemen het grootst.” Hij doelde hiermee op de leegstand van panden. Beverwijk zou, zei hij, moeten inzetten op een zo compact mogelijk centrum. ‘’De gemeente zou een actievere rol moeten spelen om winkeliers zoveel mogelijk te faciliteren.’’ De heer Heinink (VVD) somde tientallen ondernemingen op die, zo zei hij, volgens wethouder De Rudder kansarm zijn. “Het beleid moet niet leiden tot afwijzingen of het vertrek van ondernemingen”, betoogde Heinink. Wethouder De Rudder gaf aan ondernemers eerder te willen verleiden om te komen naar, of uit te breiden in een van de vier hoofdstructuren die Beverwijk rijk is. “Ik gun iedereen die onderneemt een goede boterham.’’ In de nieuwe beleidsvisie wordt ingezet op versterking van (het onderscheidend vermogen van) de meest kansrijke winkelgebieden in Beverwijk. Van de fractie van D66 wees de heer Kinik op de IJmondiale Detailhandelsvisie. “Deze hebben wij unaniem vastgesteld, en dit is hoe het college het plan vertaalt naar beleid voor Beverwijk.” Het raadsvoorstel werd in meerderheid door de fracties van CDA, GroenLinks, PvdA en D66 aangenomen. De fracties van VVD, Democraten Beverwijk en Gemeentebelangen stemden tegen.

Aanpassing Huisvestingsverordening

Op grond van de Huisvestingswet 2014 hebben alle gemeenten in de IJmond en Zuid Kennemerland in 2015 een nieuwe gemeentelijke huisvestingsverordening regionaal afgestemd en vastgesteld. Deze biedt gemeenten de mogelijkheid in te grijpen bij de verdeling van woonruimte middels een huisvestingsvergunning. Zo kan worden opgetreden om de negatieve effecten van schaarste aan sociale huurwoningen te beperken. De heer Fiseler van Democraten Beverwijk gaf aan de veranderingen niet te zullen steunen. Gemeentebelangen was tegen omdat volgens de heer Backer ‘’met deze aanpassingen de krapte op de woningmarkt enorm zal toenemen.’’ Volgens de fractie van de VVD dient iedereen te wachten op zijn beurt voor woonruimte. “Geen voorrang voor statushouders’’, zei fractieleider Ferraro. Zijn fractie, die Gemeentebelangen en Democraten Beverwijk stemden tegen. De coalitie stemde voor het voorstel aangezien slechts 6 procent van de woningzoekenden bestaat uit statushouders die wachten op huisvesting. Daarmee worden de wachttijden voor overige woningenzoekenden niet noemenswaardig beïnvloed.

Initiatiefvoorstel Blijverslening

Tot slot stond ook de Blijverslening, een initiatiefvoorstel van PvdA-raadslid Sjoerd Krotjé, op de agenda van de raad. Met een Blijverslening kan de gemeente het veiliger, comfortabeler en dus ook langer zelfstandig thuis blijven wonen stimuleren. ‘’De Blijverslening is een steuntje in de rug voor de ouderen’’, zei de heer Krotjé. De fractie van de VVD stelde dat het maar de vraag moet zijn ‘’of de gemeente als bank wilt optreden met deze ‘Ome Sjoerd-lening’ ”, zei Ferraro. Portefeuillehouder Dorenbos gaf aan in de uitvoering van het voorstel geen problemen te verwachten. De gemeente gaat binnenkort aan de slag met de uitvoering. Het raadsvoorstel werd in meerderheid aangenomen. Alleen de fracties van VVD en Democraten Beverwijk steunden het voorstel niet.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz