Zes aanvragen voor windparken verder in procedure

NIEUWS

WIJK AAN ZEE – Zes aanvragen voor windparken in Noord-Holland gaan verder in de procedure.

6 windturbines
Voorbeeldfoto

Het gaat om windparken in de gemeenten Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon. Deze plannen worden voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO). Aansluitend nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de verdere procedure voor vergunningverlening. De overige elf aanvragen die de provincie heeft ontvangen voldoen niet aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). De initiatiefnemers van deze plannen hebben een ontwerp-weigeringsbesluit ontvangen.

Op 15 mei 2016 sloot het loket voor aanvragen herstructurering Wind op Land. In totaal zijn er 17 aanvragen binnengekomen voor het realiseren van windparken in Noord-Holland. De Omgevings dienst Noordzeekanaalgebied heeft de binnengekomen aanvragen gecontroleerd op volledigheid en getoetst aan de PRV-vereisten.

Na de toetsing door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gaan de onderstaande zes aanvragen verder in de procedure.

 • Aanvrager Wind Groep Holland BV
  Locatie: Nieuwe Hemweg
  Gemeente Amsterdam
 • Aanvrager Wind Groep Holland BV
  Locatie     Uitbreiding windturbinepark Havenwind (Westpoort Amsterdam)
  Gemeente Amsterdam
 • Aanvrager Eneco Wind B.V. 
  Locatie: Windpark Spuisluis
  Gemeente Velsen
 • Aanvrager Tata Steel IJmuiden
  Locatie: Windpark Tata Steel (scenario 3)
  Gemeente  Velsen
 • Aanvrager WP Energiek B.V.
  Locatie: Waardpolder
  Gemeente Hollands Kroon
 • Aanvrager Windmolens Groetpolder B.V.
  Locatie: Groetpolder
  Gemeente Hollands Kroon

Deze aanvragen worden voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening. Daarna nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de start van de procedure voor de vergunningverlening.

Ontwerp-weigeringsbesluit voor elf aanvragen

Na de toetsing door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied blijken elf aanvragen niet te voldoen aan de vereisten in de PRV. De initiatiefnemers  hebben een ontwerp-weigeringsbesluit  ontvangen. Zij hebben zes weken de tijd een  zienswijze in te dienen  tegen het voornemen. In oktober 2016 nemen Gedeputeerde  Staten een definitief besluit over de weigering.

 • Project Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid – Windpark Haarlemmermeer-Zuid
  Redenen van afwijzing Het plan valt buiten de aangewezen herstructureringsgebieden.
 • Project ENGIE Energie Nederland Windenergie Holding B.V. – Midwoud
  Redenen van afwijzing Ligging in weidevogel-leefgebied.
 • Project Coöperatie NDSM Energie U.A. – Windpark NDSM Energie
  Redenen van afwijzing: Voldoet niet aan de eis van een lijn-opstelling en er staan woningen binnen 600 meter.
 • Project Tata Steel IJmuiden BV – Windpark Tata Steel scenario 1, 2, 4 en 5. Scenario 3 wel gaat door.
  Redenen van afwijzing Voldoet niet aan de eis van de lijnopstelling, woningen binnen 600 meter (weigeringsgronden verschillen per aangevraagd scenario).
 • Project Havenbedrijf Amsterdam NV – Windlocaties Afrikahaven, Sicilieweg, Hornweg en Westpoortweg
  Redenen van afwijzing De  saneringsovereenkomst ontbreekt, voldoet niet aan de eis van de lijnopstelling, en er staan woningen binnen 600 meter (weigeringsgronden verschillen per aangevraagde lijn).

De volledige concept- besluiten zijn in te zien op de website Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Taakstelling

De provincie Noord-Holland heeft voor Wind op Land een taakstelling van 685,5 MW. Op dit moment is nog tussen de ca. 46 en 68 megawatt nodig om aan die rijksopgave te kunnen voldoen. Met de overgebleven projecten is deze taakstelling in te vullen. De verwachting is dat medio 2017 een besluit volgt over de definitieve vergunningen. De realisatie van de eerste windparken kan daarna starten.
Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz