De Omgevingsraad Schiphol

NIEUWS

Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen.

omgevingsraad schiphol
Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en branche organisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de huidige Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).

Waarom een Omgevingsraad Schiphol? De luchthaven Schiphol is een belangrijke economische activiteit voor de internationale concurrentiepositie van Nederland met een relatief grote invloed op de leefomgeving. Het balanceren tussen de ontwikkeling van de luchtvaart, het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving en de mogelijkheden voor gebruik van de ruimte rond de luchthaven is een proces waar veel partijen en bijbehorende belangen bij betrokken zijn.De Omgevingsraad Schiphol is de plek waar alle partijen en vraagstukken bij elkaar komen om over deze balans te onderhandelen, informeren en consulteren.

Hoe ziet de Omgevingsraad Schiphol eruit? De Omgevingsraad Schiphol bestaat uit een College van Advies en een Regioforum. Deze twee organen hebben elk een eigen taak en werkprogramma. Het College van Advies en het Regioforum staan onder leiding van één voorzitter. Het hoofddoel van het College van Advies is onderhandeling en advisering over de strategische kaders van de ontwikkeling van Schiphol en omgeving. De focus bij het Regioforum ligt vooral op de informatievoorziening en de bredere dialoog over de ontwikkelingen in de omgeving van Schiphol. Het Regioforum is de plek waar partijen bij elkaar komen om elkaar te informeren en om de dialoog aan te gaan over de ontwikkelingen in de omgeving van Schiphol. Waar het College van Advies vooral bedoeld is voor onderhandeling en advies over de strategische kaders, gaat het in het Regioforum om de dialoog over de lopende zaken voor wat betreft de operatie van de luchthaven (o.a. hinderbeperking) en de ruimtelijk economische ontwikkeling van de regio. Daarnaast is er nadrukkelijk aandacht voor brede consultatie van kennis en ideeën in de omgeving. Dit zal gebeuren via verschillende vormen van overleg: (kennis)bijeenkomsten, workshops, werkbezoeken en online discussies.

In het Regioforum zitten de volgende partijen aan tafel:

 Vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland;
 Negen of tien vertegenwoordigers van gemeenten die geheel of gedeeltelijk liggen binnen de 48 dB(A) Lden-contour       gebaseerd op 510.000 vliegtuigbewegingen per jaar;
 Tien bewonersvertegenwoordigers van vijf geografisch afgebakende clusters die eveneens geheel of gedeeltelijk zijn gelegen binnen de 48 dB(A) Lden-contour gebaseerd op 510.000 vliegtuigbewegingen;
 Vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (en eventueel Economische Zaken);
 Vertegenwoordigers van de sector (Schiphol, LVNL, KLM en BARIN).
 Optioneel: regionale organisaties van het bedrijfsleven en de regionale milieuorganisaties elk twee vertegenwoordigers.
Het College van Advies is een adviesorgaan voor de bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Verder kunnen alle partijen aan tafel zelf ook onderwerpen agenderen en adviesaanvragen indienen. Het College van Advies heeft
een permanent karakter en zal ongeveer vier keer per jaar bijeenkomen. Het College van Advies richt zich op vraagstukken van ruimtelijk beleid, infrastructuur en regionaal economisch beleid, voor zover die betrekking hebben op de ontwikkeling van Schiphol en haar omgeving. Bewonersorganisaties die zich willen registeren als achterbanorganisatie bij de

Omgevingsraad Schiphol moeten:

 een door de gemeente erkende dorps- of wijkraad zijn, dan wel een vereniging of stichting zijn naar Nederlands recht;
 minimaal 100 unieke meerderjarige leden (donateurs of sympathisanten) hebben die woonachtig zijn in het betreffend cluster en die met naam, adres, woonplaats en bij voorkeur geboortedatum, telefoonnummer en/of e-mailadres geregistreerd zijn;
 aantoonbaar (op basis van statuten, formele doelstelling of reglement) gericht zijn op Schiphol en de inbedding in de omgeving. Lees hier meer over de criteria. (http://www.omgevingsraadschiphol.nl/) Mocht jouw organisatie nog niet voldoen aan alle criteria dan kun je je eerst als kandidaat-organisatie registreren. Op 31 oktober 2014 moet jouw organisatie voldoen aan alle criteria! Voldoet jouw organisatie niet aan de criteria dan kan jouw organisatie niet meestemmen over de vertegenwoordiger van het cluster en kun je ook geen kandidaat-cluster vertegenwoordiger voordragen. Je kunt je bewonersorganisatie registreren tot en met 31 oktober 2014 via het registratieformulier (button hieronder). De registratie moet (op 31 oktober) aan de volgende eisen voldoen:
 naam, adres en contactgegevens van de organisatie;
 ledenlijst van de organisatie, met naam, adres, woonplaats, en bij voorkeur ook geboortedatum, telefoonnummer en/of e-mailadres, van minstens 100 unieke leden (donateurs of sympathisanten);
 aanmelden van een kiesman, de persoon die namens deze organisatie participeert in de Omgevingsraad Schiphol;
 statuten, bestuursreglement, huishoudelijk reglement of in een anderszins door de vereniging of stichting vastgesteld document waaruit blijkt dat jouw vereniging of stichting zich (mede) richt op Schiphol en de inbedding in zijn omgeving;
en/of
 een brief waarin de gemeente jouw organisatie erkent als (in)formeel samenwerkingsverband van bewoners die zich (mede) richt op Schiphol en de inbedding in zijn omgeving.

 

schiphol omgevingskaart
Omgevingskaart (cluster) Schiphol

De cluster kaart van de vijf start- en landingsbanen met de binnen en buiten clusters Cluster Polderbaan bestaat uit:

BEEMSTER

BEVERWIJK

CASTRICUM

GRAFT-DE RIJP

HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

HAARLEMMERMEER (DEEL VAN…)

HEEMSKERK

SCHERMER

UITGEEST

VELSEN

WORMERLAND

ZAANSTAD

Omgevingsraad Schiphol Polarisavenue 85b 2132 JH Hoofddorp Tel. 023-5685230 Email: nfo@omgevingsraadschiphol.nl
(http://www.omgevingsraadschiphol.nl/)


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz