Decentralisatie sociaal domein

NIEUWS POLITIE BERICHTEN
Gemeente Beverwijk
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – De decentralisatie van het sociaal domein stond afgelopen donderdag prominent op de agenda van de gemeenteraad.

Verder werd er ook een besluit genomen over de gebiedsvisie Wijk aan Zee 2030 en de uitbreiding van het krediet voor de vervanging van parkeerautomaten.Over de verordeningen voor de participatiewet, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning moesten de raadsleden een besluit nemen. Op IJmondiaal niveau waren de verordeningen al afgestemd. De participatiewet is bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te laten deelnemen aan de maatschappij middels betaald werk. De participatiewet bestaat uit acht verordeningen. De helft van deze verordeningen moesten worden aangepast, omdat de gemeente deze taken overneemt van de overheid. Het gaat hierbij om de verordeningen maatregelen, handhaving, verrekening bestuurlijke boete bij recidive en de re-integratieverordening. Daarnaast zijn de verordeningen studietoeslag, tegen-prestatie, individuele inkomenstoeslag en loonkostensubsidie nieuw opgesteld.

Bij de behandeling van de verordeningen voor de participatiewet, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning diende de VVD twee amendementen in, terwijl D66 en GroenLinks beide een motie indiende. In het eerste amendement deed de VVD het voorstel om artikel 12 lid 1b van de participatiewet aan te passen. Hierin staat dat de cliënt een bijdrage in de kosten is verschuldigd voor een maatwerkvoorziening dan wel persoonsgebonden budget afhankelijk van het inkomen van de cliënt en zijn echtgenoot. VVD stelde dat het geen taak van de gemeente is om een vorm van inkomenspolitiek te bedrijven en pleitte daarom voor het schrappen van de inkomensafhankelijke bijdrage. Gemeentebelangen en Democraten Beverwijk steunden het initiatief van de VVD, maar de overige partijen zagen hier geen heil in waardoor het amendement niet werd aangenomen. Het tweede amendement van de VVD had betrekking op de recidiveboete, een boete die het college mag opleggen aan mensen die ten onterecht een bijstandsuitkering ontvangen. De VVD stelde voor om de hoogte van het beslagvrije inkomen te verhogen van 80% naar 90% van de bijstandsnorm. Ook dit amendement leverde geen wijziging op in de bestaande verordening, omdat de overige raadsleden het amendement niet ondersteunden. Een motie van D66 werd wel aangenomen door de raad. De partij pleitte voor een zorgvuldige uitwisseling van de persoonsgegevens van burgers bij de decentralisaties. De verordeningen voor de participatiewet, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning werden vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad.

De laatste motie van de avond was een bijzondere. GroenLinks kwam een zogenaamde ‘motie vreemd van orde’. Dit is een motie die geen directe betrekking heeft op de agendapunten, maar eigenlijk een nieuw initiatief is. GroenLinks verzocht het college om te onderzoeken op welke wijze en in welk verband een gemeentelijke ombudsman van meerwaarde kan zijn. De partij constateert dat regelingen voor gemeenten en haar belanghebbenden steeds omvangrijker en complexer wordt. Zeker nu er vanaf volgend jaar nieuwe taken op het gebied van de zorg aan de gemeente Beverwijk worden overgedragen. GroenLinks liet tevens doorschemeren dat zij het liefst een gemeentelijke ombudsman in regionaal verband zien naar voorbeeld van de gemeente Amsterdam en de omliggende gemeenten. De motie kon rekenen op steun van alle partijen in de raad.

De gebiedsvisie Wijk aan Zee werd ook vastgesteld door de gemeenteraad. De gebiedsvisie vormt input voor het bestemmingsplan en moet uiteindelijk tot realisatie van dit bestemmingsplan voor Wijk aan Zee. D66 pleitte ervoor om waar mogelijk opnieuw inwoners uit Wijk aan Zee te betrekken bij de vervolgstappen.

Een ander onderwerp waarover de raadsleden een besluit moesten nemen was de uitbreiding van het krediet om de parkeerautomaten in de gemeente te vervangen. Hiervoor is meer geld nodig dan het eerder verstrekte krediet. Dit komt doordat de gemeente in eerste instantie uitging van het deels vervangen en deels nieuw aanschaffen van parkeerautomaten. Nu is echter gebleken dat het wenselijk is om alle automaten in een keer te vervangen. Verder zorgt de gemeente voor een eenduidige uitstraling en gebruiksgemak voor de parkeerder door bijvoorbeeld mogelijk te maken om straks met de pinpas te betalen. Ook is het voor het parkeerbeheer veel efficiënter om het onderhoud en het parkeermanagementsysteem van alle automaten bij één leverancier onder brengen. Voor deze extra nieuw aan te schaffen automaten is een uitbreiding van het krediet nodig. Een meerderheid van de raadsleden kon zich hierin vinden en zo werd ingestemd met de uitbreiding van het krediet.


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz