Dorpsraad Wijk aan Zee blijkt verkeerde info te verstrekken

NIEUWS
wijk aan zee schotel
De informatieschotel   Foto: © Dirk-Jan Prins

WIJK AAN ZEE – Dorpsraad Wijk aan Zee blijkt verkeerde info te verstrekken aan bestuurders van de gemeente Beverwijk.

De Dorpsraadsvergadering van 8 juni 2016 kreeg een onverwachte wending.

Ten tonele verscheen een inwoner van Wijk aan Zee. De op één na grootste werkgever van Wijk aan Zee. Hem was ter ore gekomen dat de informatie, zoals door de voorzitter van de Dorpsraad is doorgegeven aan de burgemeester en overige bestuurders van de gemeente Beverwijk, feitelijke onjuistheden bevat. Dhr Baanders, van de BenN groep, had tijdens deze vergadering daarom dan ook rechtstreeks aan de bestuurders, Tim de Rudder en Cicilia van Weel de juiste informatie willen overleggen. Echter wachtte dhr Baanders netjes hiermee tot na het vertrek van de twee wethouders.

Het knelpunt van dhr Baanders is het eigenzinnige optreden van de voorzitter die te veel bestuurlijke petten op heeft binnen het dorp, zo liet hij weten in een felle discussie. Zo kon hij aangeven dat er tijdens het aantreden als voorzitter van de Dorpsraad in de notulen al een opmerking staat dat al deze petten een probleem in de toekomst zou “kunnen” opleveren. Hier zou later op teruggekomen worden binnen de Dorpsraad. Op de vraag van dhr Baanders of dit ooit is gebeurd, moest de raad het antwoord schuldig blijven wat resulteerde in een overduidelijke neen.

Volgens gegevens, in bezit van dhr Baanders, zou er een brief zijn uitgegaan naar de burgemeester met daarin het verzoek om handhaving als het gaat om het bezetten van woningen door buitenlandse werknemers die in Wijk aan Zee. Volgens deze brief zouden er te veel panden zijn die onttrokken worden aan de woonbestemming. Hierbij is door de voorzitter van de dorpsraad een opsomming gemaakt in de brief van panden waar het om zou gaan, welke kant nog wal raakt. Zo zou er zelfs een pand zijn benoemd van een persoon die deze woning al zeker 20 jaar zelfstandig bewoond als zijnde zijn eigen koopwoning. Een lukrake opsomming blijkbaar zonder dit te verifiëren bij de belanghebbenden als bewoners en ondernemers waaronder de BenN groep met daarbij on-proportionele aantallen bewoners. Met name het feit dat zonder enige vorm van contact of overleg een brief op deze manier richting de gemeente Beverwijk door de Dorpsraad wordt gezonden zette kwaad bloed  bij dhr. Baanders. Dat er complimenten waren voor zijn onderneming, panden worden goed onderhouden en er is geen overlast, mocht dhr. Baanders dan nog wel in ontvangst nemen van de voorzitter. Daarmee was de discussie niet beëindigd.

“Het valse beeld wat uw foutieve informatie die u in de brief richting de burgemeester schetst is dat er sprake is van enorme onttrekking van woonruimte, wat ook nog een groot sociaal probleem vormt, maar waardoor doorstroming op de woningmarkt vervolgens niet plaats kan vinden. En er dus woningbouw moet worden gerealiseerd om het aantal woningen te vergroten. Die woonruimte die  vervolgens weer onttrokken wordt aan de andere kant door arbeidsmigranten. Deze verbanden worden door u zonder enige vorm van feitelijkheden en deugelijke onderbouwing gepresenteerd. Een voorzitter onwaardig en ik sta niet meer achter u. ”

Dit zou niet stroken met elkaar. Maar zoals eerder aangegeven, ook de aantallen migranten raken kant nog wal. Overigens ontkende de voorzitter de brief naar de burgemeester op eigen titel te hebben gedaan. Maar na een korte rondvraag bij andere leden van de raad werd snel duidelijk dat het uitgaan van deze brief niet bekend was. Dhr Baanders eist een correctie van deze brief en hoopt zo dat er wél juiste informatie bij de gemeente Beverwijk zal komen. Dit werd ter plaatse, in overstaande van de hele raad, door de voorzitter toegezegd.

Tijdens de vergadering, met de twee wethouders, werd door de voorzitter het agendapunt ter sprake gebracht, “is het mogelijk om in het nieuwe, aanstaande bestemmingsplan van Wijk aan Zee, op te nemen het verhuren aan “die buitenlanders” onmogelijk te maken”. Het antwoord van Tim de Rudder was kort en duidelijk, “de gemeente Beverwijk heeft geen enkele behoefte dergelijk zaken in het bestemmingsplan op te nemen of op enige andere wijze te gaan handhaven en achter de voordeur te kijken”. Overigens werd later in het gesprek met de wethouders deze vraag een stuk genuanceerder gebracht door de voorzitter en wilde de Raad alleen maar duidelijkheid om zo dit jaren lange “slepende probleem” aan de kant te schuiven. Ondanks alles, deze vraag als agendapunt diende maar één doel, geen buitenlanders meer in Wijk aan Zee! Overigens werd de term “die buitenlanders” als zeer discutabel ervaren door dhr Baanders.

In de felle discussie, zoals voorgaand beschreven, liet dhr Baanders weten dat het zelfs onmogelijk is om buitenlandse werknemers te weigeren zodra alle woonvergunningen in orde zijn. Want het huidige bestemmingsplan van Wijk aan Zee biedt sinds jaar en dag mogelijkheden tot verhuur en kamerverhuur. Dat is voor heel veel Wijk aan Zee-ers van belang. Voor particulieren én ondernemers. Bepaalde groepen het recht ontzeggen tot deze markt kan niet eens. Het zijn allemaal burgers uit de Europese Unie die eenvoudig niet eens geweigerd mógen worden. Voorbij wordt gegaan aan de vraag: wanneer is er sprake van onttrekking? is er ook daadwerkelijk sprake van onttrekking van woonruimte?

Zo ja, wat is daar de oorzaak van? Is dat probleem uitsluitend en alleen toe te kennen aan deze groep migranten? Totaal niet meegenomen wordt dat de markt van vraag en aanbod voor doelgroepen van belang is. Willen wij doorstroom voor jongeren? Zijn daar dan betaalbare mogelijkheden voor qua woningvoorraad? Is er een relatie met onttrekking door bijv. migranten met deze doorstroom?

Zo werd er ook een stelling geponeerd: Er is heel veel onttrekking van woonruimte, zelfs sociale huurwoningen, waardoor er geen doorstroom is. De voetbal komt zo zonder leden en de school moet straks sluiten zodat de kinderen straks misschien “helemaal” naar Beverwijk of misschien wel verder moeten.

Dit is in de ogen van dhr Baanders een populistische stellingname en het inspelen op onderbuikgevoel van betreffende groepen. Als er daadwerkelijk sprake van onttrekking van woonruimte is, in welke mate is daar dan sprake van? En is dat een probleem voor het dorp? De woningen die in aanmerking komen voor de definitie onttrekking zijn niet te vinden in de sociale huursector, hebben allen een rijke (aantoonbare) verhuur historie. Geheel conform de traditie van Wijk aan Zee, waar sinds jaar en dag zomerhuisjes en woningen verhuurt worden aan toeristen, arbeiders en instromers. De verhouding van arbeiders versus toeristen en instromers zijn aan tijdsgeest gebonden. De Raad begeeft zich op glad ijs. Het neigt naar discriminatie, zoals eerder beschreven, dat het aanduiden van arbeidsmigranten als “die buitenlanders” zeer discutabel is. Een toerist is geen onttrekking, maar een arbeidsmigrant wel? Een stelling zou ook net zo goed kunnen zijn: alle ouderen boven de 50 niet meer in het dorp laten wonen. Dan kunnen jongeren doorstromen. Toch net zo onzinnig!

Een van de slotzinnen van de dhr Baanders was dan ook: “U dient het belang van het dorp, dus ook mijn belang maar u zou een bruggenbouwer zijn en geen kampen creëren”! “Als voorzitter zou u het belang van het dorp moeten dienen, maar nu verspreidt u onwaarheden en schaadt u daarmee de eigen achterban. Zowel de eigen leden van de Raad, bewoners en ondernemers in het dorp, alsmede Burgemeester en wethouders worden door uw optreden in verlegenheid gebracht. ”

De positie van de voorzitter van de Dorpsraad is hiermee op losse schroeven komen te staan. Het is overigens niet de eerste keer dat de voorzitter op eigen titel, zijn ideeën ventileert, zo vernam deze krant. Hoe dit verder zal verlopen?


 Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz