Geen rimpelloze bouw

NIEUWS
nieuwbouw waz
Nieuwbouw Wijk aan Zee    Foto: Funda

WIJK AAN ZEE – De realisatie van de geplande 12 woningen in Wijk aan Zee loopt vertraging op.

Het is een mooi bouwproject. Voor de doorstroom maar ook voor de groei van een gebied is deze bouw zeker niet onbelangrijk. 21 oktober werd dan ook de vergunning afgegeven voor het realiseren van dit project.

Nu loopt de realisatie tegen een nieuw probleem op. Om te mogen bouwen moet er een “hogere waarden besluit” komen. Dit in verband met de industrie. De enige industrie rond Wijk aan Zee is Tata Steel. Wat is een “hogere waarden besluit?” Tata Steel produceert te veel geluid om bewoond gebied aan te mogen leggen binnen de contouren. Hoe moeten wij dit zien? Een kleine illustratie maakt dit duidelijk.

Effect van de steen in het water

Gooi een steen in het water en er ontstaan rimpels om de plaats van de steen. Hoe verder de ringen komen, des te lager de golven (contouren). Dit werkt ook zo bij geluid. Tata is in dit geval de steen. Hoe verder de woning, des te lager het geluidniveau. De wettelijke grens is 50 decibel met een bovengrens van 55 decibel. Dit is overigens de norm voor overdag. Voor de nacht is het aantal decibels aanmerkelijk lager. Aangezien Tata Steel niet aan deze grens kan voldoen, is er nu een vergunning aangevraagd voor een “hogere waarden besluit”. Dit wil zeggen dat indien deze vergunning wordt afgegeven, er wel gebouwd mag worden met een te veel aan geluid van deze industrie. Het komt er op neer dat de wettelijke normen met een dergelijk “hogere waarden besluit” omzeild worden.

Mochten de woningen er komen, omdat er niemand bezwaar gaat aantekenen, dan tekenen de bewoners bij hun koopovereenkomst een akkoord met dit hoge geluidsniveau. Mochten er in de toekomst klachten komen, van de nieuwe bewoners over het industriële geluid van Tata Steel, dan kan er altijd gezegd worden dat zij wisten waar zij aan begonnen. Kort door de bocht, dan had iemand maar niet daar moeten gaan wonen!


De bekendmaking: 

Burgemeester en Wethouders van Beverwijk hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning 12 Woningen Neeltje Snijdershof 35-46 (even en oneven) te Wijk aan Zee, een verzoek om vaststelling van hogere waarde voor de geluidbelasting ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. Het hogere waarden besluit heeft betrekking op industrielawaai.

De bevoegdheid van het college van Beverwijk tot vaststelling van hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder, is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond. De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd dagelijks bestuur, heeft de hogere waarden voor de geluidbelasting vastgesteld.

De beroepstermijn tegen het besluit vangt aan met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen de omgevingsvergunning 12 Woningen Neeltje Snijdershof 35-46 (even en oneven) te Wijk aan Zee. Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van donderdag 4 november 2015  gedurende zes weken, samen met de omgevingsvergunning 12 Woningen Neeltje Snijdershof 35-46 (even en oneven) te Wijk aan Zee, ter inzage bij het Centrale Publieksbureau van het Stadskantoor van Beverwijk, Stationsplein 48 (1948 LC) te Beverwijk. Het Centraal Publieksbureau is geopend op donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en op overige werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Alleen op dinsdag zijn de openingstijden van 9.00 tot 12.30 uur.

Tevens kunt u het besluit inzien bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding van “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning 12 Woningen Neeltje Snijdershof 35-46 (even en oneven) te Wijk aan Zee (Beverwijk)”.


 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz