Gemeenteraden IJmond bespreken zorgtaken

NIEUWS
Gemeentehuis Heemskerk. Foto: Glas in Beeld

IJMOND – Dinsdag 22 maart vindt een vergadering plaats van de regionale raadscommissie IJmond.

In deze commissie komen raadsleden samen van de IJmond-gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Zij bespreken regiobrede onderwerpen ter voorbereiding op de behandeling in de afzonderlijke gemeenteraden. Ook wethouders van de drie gemeenten zijn aanwezig. Op de agenda staat deze keer de bespreking van de regionale aanpak van de zorgtaken die gemeenten in 2015 hebben overgenomen van de rijksoverheid.

De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Heemskerk. U bent hierbij van harte welkom.

Gezamenlijke aanpak
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben gemeenten overgenomen van de rijksoverheid. Deze zogenoemde decentralisatie van rijkstaken wordt ook wel aangeduid als ‘transformatie (verandering) in het sociaal domein’. De wethouders in de IJmond met het sociaal domein in hun takenpakket hebben gezamenlijk de ‘Transformatie-agenda sociaal domein IJmond’ opgesteld. De komende maanden wordt met belanghebbenden en betrokkenen verder gesproken over deze agenda.

Strategische doelen
De Transformatie-agenda biedt een basis voor het verdere gesprek over de doelstellingen, afspraken en nieuwe werkwijzen in het sociaal domein. De titel van het document is: ‘Van control naar zelforganisatie’. De agenda beschrijft de achtergronden en de redenen voor de inhoudelijke vernieuwing die de drie gemeenten nastreven. Daarnaast worden vier strategische doelen benoemd, de gewenste resultaten en de acties die daarvoor nodig zijn.

Spreekrecht

Het publiek kan bij de bespreking gebruik maken van het spreekrecht. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden bij de regiogriffier IJmond door een e-mail te sturen. Insprekers kunnen zich ook voorafgaand aan de vergadering melden bij de regiogriffier.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz