Gemeenteraden onjuist voorgelicht

NIEUWS

Gemeenteraden onjuist voorgelicht over versoepeling bouwplannen

Bron: Omgevingsraad Schiphol (ORS)

De komende jaren moeten er in de Randstad nog enkele honderdduizenden woningen worden gebouwd. Als het aan Schiphol ligt komen er nog grote aantallen vluchten bij. Omdat dit niet beide tegelijk kan, hebben de luchtvaartsector en de overheden naar mogelijkheden gezocht om dit probleem op te lossen. Zij hebben die oplossing gevonden in een wijziging van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) dat de hindercontouren en de daarbinnen geldende bouwvoorwaarden vastlegt.

Die oplossing deugt niet: het probleem wordt namelijk “opgelost” door het bestaan ervan te ontkennen! Wij zijn niet tegen bouwen als zodanig, maar wel tegen de voorwaarden waaronder. Nu blijkt dat de gemeenteraden onjuist worden voorgelicht, over de gevolgen van dit wijzigingsbesluit, zal de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) in de vergadering van 1 december a.s. bezwaar maken tegen deze schijnoplossing.

Wat houden de plannen in?

 1. de bouwmogelijkheden binnen de hindercontouren worden versoepeld;
 2. de gemeenten moeten “rekenschap geven van de geluidsbelasting ter plaatse”;
 3. de kopers van nieuwe woningen moeten tekenen dat ze weten dat ze geluidshinder kunnen ondervinden, ook in de toekomst;
 4. de kopers moeten dat als kettingbeding in de koopovereenkomst laten opnemen op straffe van een boete;
 5. de kopers kunnen geen aanspraak maken op subsidieregelingen of schadevergoedingen;
 6. de kopers kunnen niet meer klagen bij de vervuiler maar moeten bij de gemeente zijn, die er niets mee doet;
 7. de luchtvaartsector wordt gevrijwaard van klachten en aansprakelijkheid voor nadeel of schade;
 8. mochten er toch met succes claims worden ingediend, dan draaien in dat geval de gemeenten op voor de kosten;
 9. de luchtvaartsector belooft geen bezwaar te maken tegen bouwplannen;
 10. de gemeenten beloven geen verzoeken om routeverlegging bij de Omgevingsraad Schiphol (ORS) te ondersteunen.

Wat zijn de bezwaren daartegen?

 1. Met de fictie van “voorzienbaarheid” wentelen luchtvaartsector en overheid tezamen hun eigen verantwoordelijkheid af op de zwakste partij: de omwonende.
 2. Niemand weet van tevoren of hij gehinderd of zelfs ziek wordt. Uit internationaal onderzoek blijkt dat een derde van de omwonenden hinder ervaart.
 3. Door de groei van het luchtverkeer neemt hinder verder toe en treedt verplaatsing op a.g.v. routewijziging en herindeling luchtruim (met verschuiving van hindercontouren als gevolg).
 4. Met het “klaagverbod met boetebeding” erkent de overheid impliciet dat zij zich ervan bewust is dat vliegtuigoverlast (herrie, luchtvervuiling, onveiligheid) nadeel en schade kan opleveren.
 5. Met de “vrijwaring van de luchtvaartsector” neemt de overheid de aansprakelijkheid voor schade op zich zonder enig idee over de omvang van dat risico (dat ten laste komt van de belastingbetaler).
 6. De informatievoorziening over vliegtuighinder schiet schromelijk tekort omdat de berekende gemiddelde geluidsbelasting verschilt van de gemeten ervaren hinderbeleving.
 7. Onduidelijk blijft voor welke huizen dit regime precies geldt (niet alleen nu maar ook in de toekomst). Het leidt tot ongelijke behandeling met bestaande woningen.
 8. Behalve dat deze aanpak bestuurlijk onbehoorlijk en moreel verwerpelijk is, ondermijnt deze ook de systematiek van hinderbepaling. Deze gaat uit van aantallen vliegtuigen in relatie tot aantallen gehinderden (geluidbelaste woningen, ernstig gehinderden, slaapverstoorden).
 9. Door de nieuwe gehinderden niet mee te tellen (“spookgehinderden) ontstaat ten onrechte extra groeiruimte voor verkeersvolume.
 10. Door burgers de facto hun klachtrecht te ontnemen schendt, de overheid haar zorgplicht.
 11. Gemeenten zien af van hun recht (en plicht) om op te komen voor de belangen van hun inwoners.
 12. Het LIB dat is bedoeld om de omgeving te beschermen, wordt misbruikt om de omgeving buiten spel te zetten.
 13. Deze korte-termijnregeling gaat verder dan verwoord in het ontwerp-LIB zoals dat aan de Tweede Kamer is voorgelegd.
 14. Deze korte-termijn regeling loopt vooruit op middellange termijn regeling waarover de ORS nog moet adviseren.
 15. Door het uitsluiten van schadevergoeding houdt de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) geld over. Vooruitlopend op dit LIB is de Rijksbijdrage van 10 miljoen euro (die mede bedoeld is voor individuele nadeelcompensatie) overgeheveld naar collectieve projecten die ten goede komen aan de gemeenten.

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz