Jaarlijkse vergadering

NIEUWS

Afbeeldingsresultaat voor vlag wijk aan zee
Foto & Ontwerp vlag: Fonkystones    (Klik op vlag)

WIJK AAN ZEE – De stichting Dorpsraad Wijk aan Zee nodigt alle inwoners van Wijk aan Zee van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse vergadering van de stichtingsraad op woensdag 26 oktober a.s. aanvang 20.00 uur in de Moriaan. 

Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid in Wijk aan Zee. De Dorpsraad vergadert iedere tweede woensdag van de maand in Dorpshuis De Moriaan, met uitzondering van de maanden juli en augustus, tenzij er dringende zaken zijn. De inwoners van Wijk aan Zee van 18 jaar en ouder vormen tezamen de stichtingsraad. Deze stichtingsraad stelt het beleid van De Dorpsraad vast en benoemt nieuwe bestuursleden.

Natura 2000

Een groot deel van de kuststrook bij Wijk aan Zee en de PWN-duinen aan de noordzijde van ons dorp zijn Natura 2000-gebieden. Paul van der Linden van PWN komt uitleg geven over wat dit inhoudt.

Verslag vorige vergadering van de stichtingsraad d.d. 28 oktober 2015.

Dit document is te vinden op Internet 

Vaststelling jaarverslag over 2015 en voortschrijdend beleidsplan 2016-2019.

Dit document is te ook te vinden op Internet

Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming van een nieuwe commissie.

Benoeming bestuursleden.

Volgens het rooster zijn aftredend: Bas van der Born en Hans Dellevoet. Bas van der Born heeft aangegeven niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn. Verder zijn er drie vacatures wegens tussentijds vertrek. Er zijn dus in ieder geval vier plaatsen beschikbaar voor nieuwe bestuursleden. Ter vergadering zullen nieuwe bestuursleden worden voorgedragen.

De Dorpraad ziet jouw komst graag tegemoet !!!

De Dorpsraad zoekt nieuwe bestuursleden.

De Dorpsraad is op zoek naar mensen met het volgende profiel:

  • Voor de beleidsterreinen welzijn, sport, kunst en cultuur zoekt de Dorpsraad versterking.

De visie en insteek is het mee willen denken en sturen op deze beleidsterreinen. Het welzijn van alle leeftijdsgroepen in het dorp staat hierbij voorop. Bij de ouderen van ons dorp zal de aandacht liggen op de verbinding tussen de verschillende ouderengroepen, hospices, buurtzorg enz., het zogenaamde cement tussen de stenen. De leefbaarheid van het dorp voor jongeren wordt onder andere bepaald door de al dan niet in verenigingsverband georganiseerde sport en recreatieve mogelijkheden.

De kunst- en cultuursector in Wijk aan Zee bestaat uit een groot aantal, veelal kleinschalige initiatieven en projecten. Wijk aan Zee Cultural Village is er een van.

  • Ook voor het beleidsterrein ruimtelijke ordening heeft de Dorpsraad versterking nodig.

De Dorpsraad zet zich in voor het vroegtijdig begeleiden, toetsen, monitoren en realiseren van plannen die ingrijpen op de ruimtelijke ordening van het dorp. Daarnaast wordt gereageerd op knelpunten en problemen die zich voordoen. In de komende tijd zijn er twee belangrijke ontwikkelingen aan de orde:

  1. het herzien van het bestemmingsplan van Wijk aan Zee;
  2. vertrek in 2017 van een deel van de activiteiten van Heliomare en het hierdoor vrijkomen van grond voor eventuele woningbouw.

Bij nieuwbouwprojecten zal er aandacht moeten zijn voor de huisvesting van zowel ouderen en jongeren. Als er meer speciale huisvesting voor ouderen komt ontstaat er doorstroming. Met huisvesting voor jongeren ontstaat er voor deze groep de mogelijkheid om in het dorp te blijven wonen. Bij woningbouw zal er verder gedacht worden aan jonge gezinnen, zodat er voldoende populatie voor de basisvoorzieningen in het dorp blijft, zoals de school en de sportverenigingen.

Voor meer informatie of het zich kandidaat stellen kan contact opgenomen worden met de secretaris Tineke Vos, telefoon:  06-53838175 of  per mail of met de voorzitter Peter Duin, telefoon: 0251-248551 of mail.


 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz