Jaarstukken 2015

NIEUWS
GEMEENTEHUIS
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Hier en daar een kritische noot van Raadscommissie op jaarstukken 2015

De jaarstukken (o.a. de rekening waarop de gemeente terugkijkt op hoe geld is uitgegeven) zijn in de raadscommissie overwegend positief ontvangen. Dat bleek tijdens de behandeling van de stukken in de raadscommissie van 14 juni 2016. De collegepartijen D66, GroenLinks, PvdA en CDA spraken hun tevredenheid uit over de inspanningen van het college. Ondanks een positief resultaat van EUR 1.500.000,- wordt wel uitgesproken dat de gemeente zich moet blijven inzetten voor een gezond financieel huishoudboekje.

Ambities
Aan ambities ontbreekt het het College van burgemeester en wethouders niet. De vraag dringt zich volgens raadsleden op hoe in de toekomst deze ambities worden waargemaakt en of deze betaalbaar zijn. Raadslid Ferraro (VVD) merkt op dat het college zich teveel met persoonlijke profilering bezighoudt en dat het de vraag is waar het geld voor alle plannen vandaan moet komen. Een verhoging van de OZB is voor de VVD “pertinent onbespreekbaar”. Raadslid Backer (Gemeentebelangen) is het in grote lijnen met hem eens. Hij vraagt zich af of het realiseren van ambities inkomstenverhoging noodzakelijk maakt.

Op de goede weg
Collegepartijen PvdA en GroenLinks tonen zich tevreden met de jaarrekening. Volgens Van Popta (GroenLinks) heeft de gemeente een zware taak gehad, mede door de decentralisaties in de zorg. De PvdA wijst nog wel op de hogere uitgaven in het sociaal domein vanwege meer bijstandsgerechtigden. Het college van burgemeester en wethouders benadrukt de ambities die het heeft voor de
stad. Volgens wethouder Dorenbos betekent dat niet automatisch een inkomstenverhoging door lastenverzwaring. Er zijn diverse opties waaronder het binnenhalen van andere (Rijks)subsidies. Zij heeft toegezegd dat het college hier op een later moment op terugkomt. De raad bespreekt de jaarstukken in de raadsvergadering van 7 juli aanstaande.

Dekking kosten Meerplein
Het Meerplein gaat als project niet meer door vanwege de tegenvallende haalbaarheid. De raadscommissie behandelde de vraag hoe de kosten die hieruit volgen het beste kunnen worden opgevangen. Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad de kosten enerzijds uit het parkeerfonds te dekken en anderzijds uit de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente. Met uitzondering van de partijen VVD en Democraten Beverwijk volgt de raadscommissie het voorstel van het college. De tegenstanders stellen dat de gelden uit het parkeerfonds gebruikt moeten worden voor het verlagen van de parkeerkosten van de automobilisten.

Financiële kadernota 2017 – 2020
De raadscommissie behandelt tot slot de financiële kadernota. Partijen als de VVD en D66 geven aan dat de kwaliteit en leesbaarheid van de kadernota nog niet op orde is. D66’er Van den Berg geeft aan van de dienstverlening van de gemeente een speerpunt te willen maken. Ze kondigt hier een motie over aan om te onderzoeken hoe het nu gesteld is met de kwaliteit van de huidige dienstverlening aan inwoners en waar deze mogelijk beter kan. Raadslid Meiland (CDA) betreurt de negatieve opvattingen van de commissieleden over de kadernota. “De kadernota geeft inzichten om te kiezen voor toekomstig beleid.”, aldus Meiland. Hij kondigt tegelijkertijd nog twee moties aan. De eerste motie ziet op het vergroenen van de tuinen van woningen in de strijd tegen klimaatverandering. Zijn tweede motie ziet op het ‘adopteren’ van houten bankjes die gemaakt zijn van gekapte bomen. Hij nodigt de commissieleden van harte uit hier in mee te gaan. De financiële kadernota wordt besproken in de raadsvergadering van 7 juli 2016.
Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz