Klachten vlieghinder gestegen

NIEUWS

Het aantal klachten over vlieghinder vanuit gemeenten is het afgelopen jaar gestegen.

Deze cijfers komen voort uit de kwartaalrapportage van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). De gemeenten Alkmaar en Bergen (met name door Egmond Binnen) kennen een forse stijging van de klachten over specifiek het nachtelijk vliegverkeer.

Ook IJmondgemeenten, waaronder Beverwijk en Wijk aan Zee, kennen tevens een stijging van het aantal klachten over vlieghinder. Deze klachten zijn er echter aan toe te schrijven dat de regio in 2017 meer te maken had met westelijke wind waardoor er meer uitgaand vliegverkeer is. De conclusies uit de 2e kwartaalrapportage van BAS staan haaks op de resultaten uit het hinderbelevingsonderzoek dat Omgevingsraad Schiphol onlangs uitvoerde onder ruim 1000 omwonenden in de omgeving van Schiphol. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de ondervonden hinder als gevolg van vliegtuiggeluid in de regio Schiphol, vergeleken met vier jaar eerder, niet wezenlijk is veranderd.

De portefeuillehouders Schiphol van de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Bergen, Heiloo en Alkmaar hebben met belangstelling kennis genomen van de resultaten uit dit onderzoek, maar pleiten voor nader onderzoek om het verschil te duiden tussen de klachten in delen van de randen van het buitengebied en de resultaten van het hinderbelevingsonderzoek.

Het hinderbelevingsonderzoek levert naar de mening van de portefeuillehouders geen grote nieuwe inzichten op. De waardering voor de eigen leefomgeving is onveranderd groot en de ernstige hinder van vlieghinder op eenzelfde peil (circa 14 procent). Dat is positief, hoewel de portefeuillehouders streven naar vermindering van de hinder.

Opvallend is dat het hinderbelevingsonderzoek aantoont dat veel respondenten verwachten dat de hinder gaat toenemen. Voor portefeuillehouders is dit een aandachtspunt. De constatering dat hoe verder men van Schiphol woont hoe minder hinder men ervaart, wordt niet direct onderschreven. Juist in de gemeenten op de rand van de 48 Leden geluidscontour van Schiphol ondervinden steeds meer hinder. De kwartaalrapportage van BAS onderschrijft dit.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz