Mogelijk gratis parkeren

NIEUWS
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Het college van burgemeester en wethouders werkt een voorstel aan de gemeenteraad uit om het parkeren in het centrum van Beverwijk op de donderdagse koopavond en zaterdag voorlopig gratis te maken.

Met deze maatregel moeten de ondernemers in de binnenstad worden ontzien tijdens de afsluiting van de Velsertunnel en de herinrichting van de Breestraat. De raad kan zich voor de zomer over het voorstel uitspreken. Dit was de uitkomst van de vergadering van de raadscommissie op donderdag 31 maart.

De parkeertarieven in het centrum stonden op de agenda na een eerdere bespreking in de raadscommissie in oktober 2015. In die vergadering waren veel vragen gesteld, die wethouder Dorenbos nu had beantwoord. In een notitie aan de commissie waren de belangrijkste voor- en nadelen van diverse maatregelen opgesomd. Het ging daarbij onder meer om gratis parkeren op diverse dagen en de invoering van blauwe zones in winkelstraten.

Voor de commissie het onderwerp besprak, gaven drie insprekers aan dat ze het liefst een einde zien aan het betaald parkeren in het centrum. Zij menen dat het winkelend publiek niet bereid is te betalen voor een parkeerplaats. Hun pleidooi werd ondersteund door VVD-raadslid Heinink. Hij riep het college op te kijken vanuit het perspectief van ondernemers. ‘Doe eens gek’, zei hij, hoewel hij eraan toevoegde dat helemaal gratis parkeren niet haalbaar is. ‘Wel buiten forensentijden.’

Ook de andere fracties in de raadscommissie gaven aan dat het betaald parkeren niet helemaal kan worden afgeschaft, omdat de gemeente de inkomsten nodig heeft. Zo wordt onder meer het beheer van de ondergrondse fietsenstalling Stationsplein ervan bekostigd. Kritische opmerkingen waren er ook van D66 over de kosten die de gemeente maakt voor de handhaving van het betaald parkeren. Wethouder Dorenbos gaf aan dat deze kosten noodzakelijk zijn, maar zegde toe de uitgaven nog eens tegen het licht te houden. Mogelijk kan minder vaak worden gecontroleerd.

De PvdA en GroenLinks lieten weten niets te zien in gratis parkeren. ‘Alle opties kosten geld’, zei steunfractielid Ilhan van de PvdA. ‘Dat geld moet ergens vandaan komen.’ Fractievoorzitter Berghuis van GroenLinks zei dat de kwaliteit van de binnenstad belangrijker is dan de prijs van het parkeerkaartje om meer bezoekers naar het centrum te trekken. CDA-fractievoorzitter Meiland benadrukte het belang van gebruiksgemak voor bezoekers, met name door het zogenoemde bel- of pasparkeren te stimuleren. Via deze methoden betaalt de bezoeker achteraf per minuut. GroenLinks opperde dat handhavers bij het geven van parkeerboetes een folder kunnen voegen over het bel- of pasparkeren, omdat boetes daarmee kunnen worden voorkomen. Wethouder Dorenbos zegde toe deze suggestie mee te nemen in de uitwerking van haar voorstel.

Voor de zomer een besluit
De wethouder kondigde aan dat de gemeenteraad voor de zomer een raadsvoorstel kan verwachten met een financiële onderbouwing van diverse maatregelen, waaronder het gratis parkeren op donderdagavond en zaterdag. Wanneer de raad voor deze variant kiest, zal de maatregel na afloop van de tijdelijke periode in januari worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt bekeken of de maatregel definitief kan worden ingevoerd.

Het college van B&W kan ook aan de slag met het opstellen van nieuw beleid om taalachterstanden bij kinderen tegen te gaan. Eerder op de avond besprak de raadscommissie de uitgangspunten van het nieuwe beleid. In samenwerking met betrokken organisaties kan nu het zogenoemde onderwijsachterstandenbeleid worden ontwikkeld. Het nieuwe beleid wordt in de raadsvergadering van juni ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

De uitgangspunten gaan onder meer over de definitie van de doelgroepen, het betrekken van de ouders van de kinderen, de kwaliteit van de betrokken medewerkers en het versterken van de samenwerking tussen organisaties als sociale wijkteams, peuterspeelzalen en het onderwijs.

Alle fracties in de commissie onderschreven het belang van het aanpakken van taalachterstanden. Verschillende partijen hadden vragen, onder meer over het uitgangspunt om kinderen met een taalachterstand op peuterspeelzalen te combineren met kinderen die geen taalachterstand hebben. Wethouder Erol gaf aan dat mede om deze reden wordt ingezet op het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het tegengaan van taalachterstanden. De wethouder zegde toe dat ook taalstoornissen bij kinderen worden meegenomen in het op te stellen beleid. Bij de afronding van de bespreking gaf de wethouder aan voldoende input uit de commissie te hebben gekregen om het beleid te kunnen opstellen.








Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz