Nieuw bestemmingsplan Wijk aan Zee

NIEUWS
Map of 1949 Wijk aan Zee
Bron: Gemeente Beverwijk

WIJK AAN ZEE – Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan voor Wijk aan Zee wordt voorbereid. 

Het bestemmingsplan, dat het hele gebied van Wijk aan Zee inclusief het strand, de duinen en een deel van de Noordzee gaat omvatten, gaat in op een aantal nieuwe ontwikkelingen die mede gebaseerd zijn op de Gebiedsvisie Wijk aan Zee 2030 die op 2 oktober 2014 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Over enige tijd volgt meer informatie over het proces rond het bestemmingsplan en hoe daarop gereageerd kan worden. Voor het bestemmingsplan moet een planMER worden opgesteld. De planMER biedt inzicht in de gevolgen voor natuur en milieu van het plan en ondersteunt de besluitvorming over het plan. Voordat een planMER wordt opgesteld, stelt het bevoegd gezag een ‘notitie van reikwijdte en detailniveau’ (NRD) op. Die notitie geeft een beeld van de opzet van de planMER, waaronder een aanduiding van het voorgenomen plan, van te onderzoeken alternatieven en van de thema’s waarvoor een beoordeling wordt uitgevoerd. Deze notitie van reikwijdte en detailniveau is thans gereed in conceptvorm. Van nu af aan wordt ook gewerkt aan het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan dat over enige tijd gepubliceerd gaat worden (nadere informatie volgt tegen die tijd). De reacties op bovengenoemde notitie NRD worden betrokken bij de verdere besluitvorming en het opstellen van een planMER en een bestemmingsplan. De planMER die wordt opgesteld ligt na nadere aankondiging tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan en een “passende beoordeling” op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 ter inzage. Een passende beoordeling wordt opgesteld omdat het bestemmingsplan mogelijk significante gevolgen zal hebben op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, tevens de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Het is echter eerst mogelijk zienswijzen in te dienen op het voornemen om een  voorontwerpbestemmingsplan Wijk aan Zee  op te stellen met als basis de genoemde notitie (NRD). Er kunnen daartoe zienswijzen op de notitie reikwijdte en detailniveau planMER (NRD) voor het bestemmingsplan Wijk aan Zee worden ingediend, waarbij kan worden aangegeven aan welke (milieu)aspecten nog meer aandacht besteed dient te worden dan die genoemd zijn in de notitie en waarmee rekening gehouden moet worden bij het op te stellen voorontwerpbestemmingsplan. Met deze kennisgeving geeft de gemeente Beverwijk op grond van artikel 7.9 van de Wet Milieubeheer, kennis van het voornemen het voorontwerpbestemmingsplan Wijk aan Zee op te gaan stellen, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de eventuele significante gevolgen voor het milieu aan de hand van de genoemde notitie van reikwijdte en detailniveau, als basis voor het planMER. Zoals voorgeschreven in artikel 7.8 van de Wet milieubeheer worden wettelijk betrokken bestuursorganen hierover geraadpleegd. De Commissie voor de milieueffectrapportage te Utrecht zal in de volgende fase in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen over het voornemen. Alleen gedurende genoemde 6 weken kunnen zienswijzen door een ieder worden ingediend.

Zienswijzen kunnen mondeling worden ingediend of schriftelijk. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Afdeling Ruimte (Telefoon 0251-256256) in het Stadhuis van Beverwijk. Schriftelijke reacties kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk, t.a.v. de Afdeling Ruimte, postbus 450, postcode 1940 AL Beverwijk. Jouw zienswijze kan worden ingediend t/m/ 7 mei

Voor geïnteresseerden is hier het hele plan te lezen Notitie reikwijdte en detailniveau planMER 

Op pagina 14 begint een opsomming van de mogelijkheden zoals onderzocht is door de gemeente Beverwijk. Dit gaat verder op pagina 16 en 17. De kaart op pagina 15 laat zien wat de bedoeling is.

Voor de één een zegen, voor de ander een grote bron van ergernis!


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz