Nieuwe AED’s en clustering welzijnsvoorzieningen aanstaande

NIEUWS
Gemeente Beverwijk
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – De commissievergadering van afgelopen donderdag stond in het teken van welzijn.

Aan bod kwam onder andere het wel of niet aanschaffen van AED’s. Maar ook de clustering van de welzijnsvoorzieningen in Wijk aan Zee.

Eind 2013 is de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) in Kennemerland van start gegaan met het systeem Hartveilig Wonen (HVW). In dit systeem worden burgers geregistreerd die geschoold en in staat zijn een defibrillator te bedienen, zoals de AED. De keuze om hier actief, passief of helemaal niet aan mee te doen lag in de commissievergadering voor. Het college adviseerde de raadsleden om voor optie 1 te gaan. Deze optie betekent dat de gemeente faciliteert door AED’s aan te schaffen en deze te onderhouden, zodat burger hiervan gebruik kunnen maken. Een keuze voor optie twee zou betekenen dat de gemeente alleen bekendheid geeft aan het systeem “Hartveilig Wonen”. De verantwoordelijkheid om hierin te investeren zou dan bij de burgers liggen. Bij een keuze voor optie drie zou de gemeente helemaal geen verantwoordelijkheid nemen.

De voorkeur van de raadsleden lag bij optie één. Uit de cijfers bleek immers dat de kans op overleving na werken met het HVW-systeem toeneemt met 23%. Met een kengetal van 40 Beverwijkse burgers die een hartstilstand overkomt, zijn dit 9 mensenlevens op jaarbasis. Over de manier waarop dit betaald moet gaan worden was wel enige discussie. In het voorstel was te lezen dat de investering in AED’s betaald dient te worden uit de algemene reserve van de gemeente. Het CDA stelde voor om ook te kijken naar alternatieve dekkingen, want het bedrag van € 36.931 voor de aanschaf en het jaarlijkse onderhoud van de AED’s liegt er niet om. Zeker omdat daar ook nog eens € 4.000 aan structurele jaarlasten bijkomt voor de periode 2015-2018. CDA opperde daarom het idee om ondernemers te benaderen om mee te betalen, zoals dat in Heemskerk ook gebeurd. Gemeentebelangen kwam met het idee om een stichting in het leven te roepen. Als stichting kun je namelijk een beroep doen op subsidie en ondersteuning vanuit het bedrijfsleven.

De raadsleden vroegen ook aandacht voor een goede inventarisatie van het aantal en de locaties van de huidige AED’s in de gemeente. Door dit in beeld te hebben kan er een betere keuze worden gemaakt voor de locaties van de nieuwe AED’s. Hierbij pleitte het CDA voor een AED op het centraal gelegen Julianaplein in Wijk aan Zee. De VVD gaf mee om ook te bekijken of AED’s bij instanties geplaatst kunnen worden. Zij hebben hier wel behoefte aan, maar vaak ontbreekt het hen aan financiële middelen om een AED aan te schaffen. In de raadsvergadering van dinsdag 1 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de aanschaf van de AED’s voor Beverwijk. 

Welzijnsvoorzieningen in Wijk aan Zee

In het clusteren van welzijnsvoorzieningen in Wijk aan Zee bleek schot in de zaak te zitten. Zo bleek uit het raadsvoorstel dat in de commissie werd behandeld. De clustering moet bijdrage aan een viertal doelstellingen: het bundelen van sociaal-culturele activiteiten in het dorpshuis de Moriaan, het bundelen van peuterspeelzaal- en onderwijsactiviteiten in basisschool de Vrijheit, het beëindigen van activiteiten en opslag door de Werkplaats op de locatie Relweg 4 en deze activiteiten onder te brengen in de Moriaan en tot slot zorgen voor een goede inbedding van jongerenactiviteiten in Wijk aan Zee.

Om dit te kunnen realiseren is geld nodig. Het college stelde daarom de raad voor om € 12.000 (over 2014 € 6.000) van het programma Jeugd, product peuterspeelzaalwerk over te hevelen naar het subsidiebudget ten behoeve van de Moriaan. De € 37.500 voor de verbouwingen van de Moriaan en de Vrijheit vooralsnog te dekken uit de algemene reserve en dit te dekken door het pand aan de Relweg 4 in de verkoop te doen. Verder vroeg het college ook € 30.000 uit de algemene reserve ter beschikking te stellen ten behoeve van een eenmalig hogere uitkering in 2014 aan de Moriaan. Deze hogere eenmalige uitkering zal gedekt worden door in 2015, 2016 en 2017 een lager bedrag uit te keren. De PvdA kon zich vinden in het budgetneutrale voorstel van het college. GroenLinks en Democraten Beverwijk waren vooral nieuwsgierig naar het tijdspad om alles te realiseren. Wethouder Errol gaf daarop antwoord door te stellen dat, wanneer de gemeenteraad op 1 juli instemt met het voorstel, er direct uitvoering wordt gegeven aan de clustering van de welzijnsvoorzieningen.

 


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz