Nieuwe leden gezocht

NIEUWS
wmoraad1
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

Het doel van de WMO is meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving. Al dan niet geholpen door familie, vrijwilligers, mantelzorgers of vrienden en buurtgenoten. Wanneer die hulp niet meer voldoende is, dan is er ondersteuning vanuit de gemeente.

Denk aan dagbesteding, vervoersvoorzieningen, ontmoetingsactiviteiten of hulp bij het huishouden. De gemeente is verantwoordelijk voor het maken van het beleid en vindt het belangrijk dat hierover vanuit de samenleving wordt meegedacht. De WMO-raad heeft hierin een belangrijke adviserende rol.

Sinds 01-01-2015 heeft de gemeente er nieuwe taken bij gekregen. Het gaat hierbij o.a. om de overheveling van begeleiding uit de AWBZ naar de WMO. Naast een toenemende vraag naar maatschappelijke ondersteuning is er sprake van bezuinigingen vanuit de rijksoverheid op de financiële middelen die op sociaal gebied ingezet kunnen worden. Dat maakt dat de gemeente samen met burgers en maatschappelijke instellingen moet zoeken naar creatieve oplossingen. Inwoners van Beverwijk die ondersteuning nodig hebben, zullen deze ook krijgen.

De WMO-raad Beverwijk heeft op dit moment enkele vacatures en is daarom op zoek naar mensen die de kennis en/of affiniteit hebben met kwetsbare inwoners van Beverwijk.

Wat doet de WMO-raad? 

De WMO-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hierbij wordt de Wmo-raad op verzoek ondersteund door beleidsmedewerkers van de gemeente. De WMO-raad vergadert in principe elke 1e maandagmiddag van de maand. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

Wat vraagt de WMO-raad?

Van nieuw te benoemen leden verwacht de WMO-raad dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de advisering aangaande vraagstukken die de komende tijd op de gemeente afkomen.

Bent u inwoner of indirect betrokken bij de burgers van Beverwijk en wilt u meedoen om WMO zaken te verbeteren?
Kunt u boven persoonlijke ervaringen uitstijgen en de belangen van de doelgroep behartigen?
Heeft u voldoende tijd beschikbaar, ongeveer een dagdeel per week?
Bent u GEEN gemeenteraadslid, ambtenaar bij de gemeente of werkzaam bij een van de zorg of welzijnsaanbieders?

Dan zijn wij op zoek naar u!
Stuur vóór 31 maart 2015 uw motivatie en CV naar: Gemeente Beverwijk, t.a.v. Wmo-raad, mevr. T. van Zelst, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk, of per e-mail naar: wmoraad@beverwijk.nl. Heeft u nog vragen, dan kunt u eveneens een e-mail sturen en wordt er door de voorzitter contact met u opgenomen.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz