Nieuwe Raadscommissie

NIEUWS
Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – Binnenkort gaat er een Tijdelijke Raadscommissie Inwonersparticipatie (TRIP) aan de slag.

Deze commissie zal laten onderzoeken op welke manieren er meer inwonersparticipatie kan plaatsvinden. Het doel is om zo de betrokkenheid onder inwoners te vergroten en te betrekken bij beleidsvorming. Waarom een raadscommissie? De directe aanleiding is een amendement van 28 juni 2018 dat zag op het onderzoek van de Rekenkamercommissie over burgerparticipatie. De raadscommissie moet ideeën en voorstellen gaan ontwikkelen gericht op vernieuwing van de mogelijkheden tot burgerparticipatie in Beverwijk. Met als achterliggend doel om het college straks kaders en richting te geven om een nieuwe participatieverordening op te stellen.

Berghuis (GroenLinks) lichtte het voorstel in de raad toe. “De gemeente staat de komende tijd voor grote opgaven. Dat maakt het belangrijk om inwoners al veel eerder in het proces erbij te betrekken.” Wat hem betreft is het creëren van draagvlak van groot belang. “En dat vraagt ook wat van de gemeentelijke organisatie,” zei hij.

Die zoektocht, over hoe dat vorm moet krijgen, wordt een taak van de commissie. De raadsleden Uiterwijk (Vrij!), Van Wijck (VVD), Bal (Samen Beverwijk) en Maartje van Vliet (D66) nemen plaats als commissielid. Daarnaast zijn er twee externen die plaatsnemen in de commissie, te weten: Frans van Overmeeren (voorzitter van de Participatieraad), en Edwin Kuipers (ondernemer).

De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel. Burgemeester Smit zal de commissie voorzitten. Het raadsvoorstel wordt beschouwd als een concept-onderzoeksopdracht. Het is dan aan de commissie om eventueel het plan van aanpak, in samenspraak met de onderzoeksbureaus, verder uit te werken. De definitieve onderzoeksopdracht wordt met het plan van aanpak ter goedkeuring aan de raad aangeboden.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz