Onderzoeken gestart

NIEUWS
GEMEENTEHUIS
Tekst: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Onderzoeken gestart naar leningenportefeuille en stort staalslakken Aagtenbelt Beverwijk

De gemeenteraad van Beverwijk heeft gisteren besloten twee onderzoekscommissies in te stellen. Een commissie zal zich bezighouden met het onderzoeken van de leningenportefeuille die de gemeente is aangegaan in het kader van de ‘Vitale stad’, de stadsvernieuwing en uitbreiding. De andere commissie zal zich richten op het onderzoek naar de stort van staalslakken bij de Aagtenbelt. Beide voorstellen werden door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Na de zomer komen de commissies met een plan van aanpak dat aan de raad wordt voorgelegd.

Raadsinstrument

Het recht van enquête is een van de belangrijkste instrumenten die een gemeente tot zijn beschikking heeft. De raad gebruikt het instrument om de controlerende taak als lokaal bestuur te kunnen uitvoeren. Een enquête is een diepgaand onderzoek waarbij de commissie personen openbaar onder ede kan verhoren. Na dit omvangrijke onderzoek komt de commissie met een rapport dat conclusies bevat en mogelijk zelfs verdere aanbevelingen. Het is vervolgens aan de raad om te beslissen of deze conclusies of aanbevelingen worden overgenomen.

Enquêtecommissie leningenportefeuille

De aanleiding voor het instellen van de enquêtecommissie leningenportefeuille is het door het college van B&W geaccordeerde pakket aan leningen ten behoeve van uitbreidingsplannen in Beverwijk. Nu deze plannen niet meer uitgevoerd worden is de vraag gerezen of en in hoeverre het college de raad in voldoende mate heeft meegenomen in het besluit om de leningen aan te gaan. In de raadsvergadering werd duidelijk dat de commissie zich eerst zal bezighouden met het formuleren van een plan van aanpak en onderzoeksvragen. Uit het midden van de raad werden vijf leden gekozen: de heer Vreugdenhil (PvdA), mevrouw Witte (VVD), de heer Van Popta (GroenLinks), de heer Backer sr. (GemeenteBelangen) en de heer Weel namens D66.

Onderzoekscommissie staalslakken

Aagtenbelt In de raadsvergadering werd ook een initiatiefvoorstel besproken van de heren Backer sr. en de heer Berghuis (GroenLinks). Dit initiatiefvoorstel had tot doel duidelijkheid te krijgen over mogelijke risico’s die de stort van staalslakken heeft voor de directe omgeving en het grondwater. In diverse raadscommissies en moties is hierover in het verleden door verschillende fracties al aandacht voor gevraagd. Nu gaat de commissie aan de slag en onderzoeken hoe de stand van zaken is. Uit het midden van de raad werden vijf leden gekozen die als commissie het onderzoek zullen leiden. Dit zijn de leden mevrouw Niele-Goos (CDA), de heer Bennink (D66), de heer Ferraro (VVD), de heer Backer jr. (GemeenteBelangen) en de heer Den Hartog (GroenLinks).

‘’Beverwijkers: ga scheiden!’’

De raad behandelde tevens de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de Huisvuil Centrale (HVC). HVC is verantwoordelijk voor het verwerken van particulier huisafval en wint tijdens deze verwerking duurzame energie. In de beraadslaging bleek dat een ruime meerderheid voor de nieuwe overeenkomst is. Verantwoordelijk portefeuillehouder Dorenbos-De Hen gaf aan in de toekomst nog meer in te willen zetten op het gemakkelijk maken van het scheiden van afval voor en door Beverwijkers. Hier is volgens haar nog een wereld te winnen. De heer Bennink (D66) viel haar bij door alle Beverwijkers op te roepen (meer) te gaan scheiden. De fractie van de VVD stelt vraagtekens bij de effectiviteit van het scheiden van afval. Democraten Beverwijk stipte aan dat de nieuwe overeenkomst geen hogere financiële lasten voor de inwoner met zich mee mag brengen. Het raadsvoorstel werd in meerderheid door de raad aangenomen, met uitzondering van de fracties VVD en Democraten Beverwijk
Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz