Tegenwind voor de Provincie

NIEUWS
6 windturbines
Voorbeeldfoto: De 6 geplande windturbines bij Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE – Zomer 2014

Langzaam begint bij een grotere groep inwoners van de gemeente Beverwijk door te dringen dat de Provincie besloten heeft windturbines te plaatsen op het land. In de honger de juiste plaats te vinden voor deze monstermachines, gaan diverse instanties op zoek. Vele locaties worden bekeken waaronder ook het natuurgebied bij Wijk aan Zee. Deze plaats valt niet in goede aarde bij betrokkenen. Bezwaarschriften gaan richting de verantwoordelijke instanties met het verzoek om redelijk te zijn. De locatie moet worden herzien. Wijk aan Zee mag niet nog zwaarder belast met zware industrie en zeker niet in een natuurgebied waar strenge regels heersen om het natuurkarakter maar zo goed mogelijk te behouden. Door bundeling van bezwaren, komt de Provincie tot een conclusie die voor de bewoners van Wijk aan Zee positief uitvalt.

De samenvatting van bezwaren is als volgt:

Indiener verzoekt GS om onderzoek te doen naar het effect van geluid over water, het effect van windturbines op het grof- en fijnstof, het effect van windturbines op de uitstoot van schoorstenen en wat daarvan de gevolgen van dit alles zijn voor de direct omwonenden en bedrijfsvoering van aanwezige bedrijven.   

De conclusie die hieruit getrokken is door de Provincie wordt door de Provincie als volgt omschreven:

Wij onderkennen dat door de cumulatie van geluidsbelasting van industrie en windturbines en de emissie van fijnstof in Wijk aan Zee en directe omgeving zich een stapeling van effecten voordoet. De kwaliteit van leefomgeving voor omwonenden komt hierdoor onder druk komt te staan. De effecten op de leefomgeving in samenhang met de landschappelijke en ecologische impact op het nabijgelegen duingebied bij Wijk aan Zee hebben geleid tot het schrappen van het noordelijk deel van dit herstructureringsgebied.

Vervolgens de verlossende woorden:

Het herstructureringsgebied bij Wijk aan Zee komt te vervallen. De toelichting op artikel 32 PRV en de Structuurvisie met de verbeeldingen op kaart, alsmede het beleidskader Wind op land worden gewijzigd.Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

Comments are closed.