Uitvoering Regionale Mobiliteitsvisie

NIEUWS

Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Afgelopen dinsdag werd deze visie besproken in de gezamenlijke raadscommissie van de IJmond. De commissieleden waren positief over de aanpak en de inhoud van de visie.

Eerder dit jaar stelden de afzonderlijke collegebesturen de visie al vast. De visie bevat de gezamenlijke ambitie van de IJmond-gemeenten, een analyse van huidige en toekomstige knelpunten en een lijst met maatregelen om deze knelpunten op te lossen.

De regionale visie is opgesteld in samenwerking met provincie, Rijkswaterstaat en de Kamer van Koophandel. Daarnaast heeft een enquête onder IJmond-bewoners en gesprekken met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven ook input geleverd. Na een inspraakperiode en presentaties in de verschillende raadscommissies kwam de definitieve versie tot stand. Gisteravond besteedde de gezamenlijke Raadscommissie IJmond aandacht aan de visie. De commissieleden gaven aan grote waarde te hechten aan samenwerking binnen de IJmond-gemeenten en samenwerking met andere partijen, zoals de provincie en Rijkswaterstaat. De commissieleden zullen nu hun afzonderlijke raden adviseren over het al dan niet vaststellen van het stuk.

De visie bevat een groot scala aan maatregelen. Van relatief kleine maatregelen, zoals het verbeteren van (brom) fietsparkeren, tot grotere maatregelen zoals een fietstunnel onder de Velsertraverse. Daarnaast zet de IJmond in op het verminderen van het aantal autobewegingen in de spits. Samen met Rijkswaterstaat en provincie wordt de doorstroming op de hoofdwegen verbeterd door bijvoorbeeld de verkeerslichten te koppelen. In de visie staan oplossingen die de doorstroming van het verkeer verbeteren maar tegelijkertijd recht doen aan de belangen van milieu, leefbaarheid en veiligheid.

De uitvoering van de visie vindt plaats onder supervisie van de IJmond-wethouders Verkeer, verenigd in de Stuurgroep Wegbeheerders. Eerder dit jaar ondertekenden deze wethouders het convenant IJmond Bereikbaar waarin afspraken staan over de wijze waarop zij gezamenlijk de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond gaan uitvoeren. Op basis van het convenant werken de IJmond-gemeenten samen aan een plan voor de uitvoering en de financiering van de maatregelen, waarbij maximaal wordt ingezet op binnenhalen van subsidies. Het convenant bevat verder afspraken over de rolverdeling tussen gemeenten en Milieudienst IJmond en over gezamenlijke communicatie over behaalde resultaten.

Bron: Gemeente Beverwijk


Widget is loading comments…

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz