Update stofoverlast Tata Steel

TATA STEEL

WIJK AAN ZEE / IJMUIDEN – In de maand december 2015 is er in Wijk aan Zee onverwacht veel stofoverlast geweest door activiteiten op het terrein van Tata Steel.

tata
Bron: Tata Steel      Foto: © Dirk-Jan Prins

Hoewel de exacte oorzaken van de incidenten begin en eind december 2015 nog niet volledig duidelijk zijn, zijn er (zoals al eerder gemeld) vanaf begin januari diverse acties gestart. De acties zijn erop gericht om zowel de oorzaak van deze incidenten op te sporen als het risico van stofoverlast in Wijk aan Zee te minimaliseren. Hierbij wil Tata Steel een update geven van deze inspanningen.

Tussen afgevaardigden van Tata Steel afdelingen en alle firma’s die zich bezighouden met op- en overslag, transport en verwerking van staalslakken zijn indringende gesprekken gevoerd, die er toe hebben geleid dat alle partijen zich ervan bewust zijn dat de overlast van stof geminimaliseerd moet worden. Werkafspraken zijn geëvalueerd en waar nodig aangescherpt. Ook zijn de ploegendienstmedewerkers van alle betrokken afdelingen en firma’s via toolboxen opnieuw geïnstrueerd. Tevens is een apart projectteam gestart met een zeer intensief onderzoek.

De studie met Airboxen, waarmee de mogelijke oorzaak van de stofemissies naar de woonomgeving in Wijk aan Zee zou kunnen worden bepaald, wordt uitgebreid. Met 5 Airboxen en een online stofmonitoringssysteem ontwikkeld door ECN, wordt (bij een bepaalde windrichting) continu berekend hoeveel stof in een bepaald gebied van het terrein ontstaat. Door continue bewaking kunnen nu sneller maatregelen worden genomen om stofemissies te reduceren. Er is besloten om het netwerk van stofmonitoren verder uit te breiden, zodat het vrijkomen van stof bij meerdere windrichtingen gesignaleerd kan worden.

Bij de Oxystaalfabriek worden maatregelen genomen om slak zo veel mogelijk rechtstreeks ter verwerking naar Harsco te vervoeren, zodat zo min mogelijk tussentijdse opslag plaatsvindt. De firma Harsco, verantwoordelijk voor een deel van de stofemissies, start een proef om de hoeveelheid stofdeeltjes bevattende stoom die vrijkomt bij slakverwerking verder te minimaliseren. Tevens is een onderzoek gestart naar de invloed van de samenstelling van het slak op de mate waarin slak tot stofemissies kan leiden.

In de maanden januari en februari blijkt het aantal klachten ten opzichte van december te zijn gereduceerd, maar nog niet volledig tot nul. Tata Steel hoopt dat deze verbetering kan worden doorgezet en zal leiden tot steeds minder hinder in Wijk aan Zee. Voor de zomer 2016 zullen wij wederom een informatieavond beleggen in Wijk aan Zee over de status van alle genomen maatregelen op het Tata Steel terrein. U wordt hierover nader geïnformeerd.Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz