Verrassende motie en bijzondere gasten

NIEUWS
Gemeente Beverwijk
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK / WIJK AAN ZEE – De clustering van de welzijnsvoorzieningen in Wijk aan Zee, verschillende moties en vijf bijzondere gasten.

Dat waren de ingrediënten van de laatste twee raadsvergaderingen voor het zomerreces. In de raadsvergadering van dinsdag 1 juli is het voorstel tot clustering van de welzijnsvoorzieningen in Wijk aan Zee behandeld. Voor lag het besluit om sociaal-culturele activiteiten in het dorpshuis de Moriaan te bundelen, peuterspeelzaal- en onderwijsactiviteiten in basisschool de Vrijheit te bundelen, de activiteiten en opslag door de Werkplaats op de locatie Relweg 4 te beëindigen en deze activiteiten onder te brengen in de Moriaan en tot slot te zorgen voor een goede inbedding van jongerenactiviteiten in Wijk aan Zee.

Met clustering van de welzijnsvoorzieningen kan worden gestart, want het benodigde geld werd beschikbaar gesteld door de raad. Alle partijen stemden hiermee in, maar Democraten Beverwijk, Gemeentebelangen Beverwijk en de VVD deden dit wel met een stemverklaring. Democraten Beverwijk gaf aan voorstander te zijn van de clustering, maar vond het huidige voorstel nog niet rijp voor behandeling in de raad. Wij zien nergens in terug dat dit voorstel gaat leiden tot de gewenste resultaten aldus Democraten Beverwijk. Bovendien moet de eenmalige hogere uitkering aan dorpshuis de Moriaan niet € 30.000, maar een bedrag van € 24.000 zijn aldus Democraten Beverwijk. Gemeentebelangen sloot zich met een stemverklaring aan bij Democraten Beverwijk.

Andere besluiten die in de vergadering van 1 juli werden genomen waren de vaststelling van de verordening leerlingenvervoer Beverwijk 2014, de aanschaf van nieuwe AED’s (Automatische Externe Defibrillators) en het beschikbaar stellen van een subsidiepot voor woningisolatie.

Het slot van de avond was voor Inge Rood van Gemeentebelangen. Zij bracht de motie ”van werkdruk naar werkgeluk, participatiewet” in. Met een door D66 aangedragen wijziging werd de motie aangenomen door de gemeenteraad. In de motie vraagt de raad aan het college om binnen de lopende pilot “Beverwijk biedt maat-werk” in overleg te gaan met het onderwijs om de mogelijkheid te verkennen om cliënten die onder de participatiewet vallen aan het werk te zetten bij scholen. Een “win-win situatie” volgens Rood, want de werkdruk op scholen is enorm toegenomen en het is sinds kort mogelijk om mensen vanuit de participatiewet in te zetten bij arbeidsparticipatieprojecten. Bovendien is het in lijn met het Beverwijkse coalitieakkoord waarin staat dat het participatiebudget van de gemeente vooral ingezet moet worden voor mensen met de minste afstand tot de arbeidsmarkt.

Jaarrekening

In de vergadering van donderdag 3 juli ging het over de financiën van de gemeente. Er dienden besluiten te worden genomen over de jaarrekening, de eerste bestuursrapportage 2014 en de financiële kadernota 2015-2018. Bij de behandeling van de jaarrekening werd een motie ingediend door D66 namens alle partijen. In de motie werd de auditcommissie verzocht om met een uitgewerkt plan te komen ter verbetering van de toegankelijkheid van de jaarrekening en de begroting. Door dit te verbeteren verwacht de gemeenteraad beter te kunnen sturen op de begroting en de jaarrekening voor 2016. Ook wordt het transparanter voor inwoners. De motie werd aangenomen door de gemeenteraad en ook de jaarrekening werd met instemming van alle partijen vastgesteld. Ditzelfde gold voor de eerste bestuursrapportage van 2014. Bij de vaststelling van de financiële kadernota bleek dat Gemeentebelangen en de VVD tegen behandeling in de raad waren. De partijen gaven aan dat het college meer gegevens had moeten aanleveren, zodat er een completer beeld van de financiële toekomst van de gemeente kon worden geschetst. Daarom stemden deze partijen tegen. De overige partijen stemden voor en het voorstel werd dan ook met een meerderheid van stemmen vastgesteld.

Terrassen en sport- en spelbeleid

De VVD diende twee moties in van een geheel andere strekking. In eerste motie werd voorgesteld om slechts de aanlegkosten van terrassen in rekening te brengen bij ondernemers en bij terrassen van maximaal 50m2 geen jaarlijkse precariorechten of huur te berekenen, tenzij financiële belemmeringen dit onmogelijk maakte. De VVD en Democraten Beverwijk waren voorstander van de motie. De overige partijen stemden tegen de motie. Hierdoor werd de motie verworpen.

De tweede motie van de VVD ging over behoefte onder Beverwijkers aan sport- en speelgelegenheden en trap- en speelveldjes in de buurten. De VVD pleitte voor onderzoek hiernaar en met de resultaten hiervan de mogelijkheden te verwerken in het sport- en spelbeleid van de gemeente. Met een aanpassing vanuit GroenLinks werd deze motie van de VVD wel aangenomen door een meerderheid van stemmen. Alleen Democraten Beverwijk stemde tegen. Zij vonden het huidige voorstel sympathiek, maar te algemeen. Zij zagen meer in een buurtgerichte aanpak. Ook de onduidelijkheid over wanneer het sport- en spelbeleid te verwachten is was voor hen een reden om tegen te stemmen.

Bijzondere gasten

Aan de oproep van de gemeenteraad om eens een kijkje achter de schermen te nemen was gehoor gegeven door Beverwijkers. De raad kon maar liefst vijf gasten verwelkomen bij de vergadering. Op 5 oktober is de volgende mogelijkheid om “Gast van de Raad” te worden. Aanmelden is nu al mogelijk via griffie@beverwijk.nl


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz