Verslag door Tata Steel over informatieavond Wijk aan Zee

NIEUWS

WIJK AAN ZEE – Op 15 november 2016 vond in Heliomare, Wijk aan Zee, een informatieavond plaats voor inwoners.

De aanleiding voor de avond was dat ruim twee jaar na de eerste informatieavond in Wijk aan Zee veel ontwikkelingen zijn geweest en nog volgen. Op de betreffende avond zijn ongeveer 90 inwoners uit Wijk aan Zee over de lopende grote investeringen en op het gebied van milieu en mogelijke hinder geïnformeerd.

Directeur van Tata Steel in IJmuiden Hans van den Berg vertelt over de aanleiding van de avond, vervolgens over de actualiteit, de investeringen en onderzoeken en maatregelen ten aanzien van mogelijke hinder. Na afloop van zijn verhaal volgt ongeveer een half uur aan vragen in een plenaire setting. Vervolgens vinden parallelle informatie sessies plaats op de onderwerpen stof/geur/geluid, windturbines en klachtenafhandeling. Ter afsluiting werd door velen gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor een drankje.

Vragen presentatie directeur Tata Steel Hans van den Berg

a. U geeft aan grote investeringen te doen voor IJmuiden de komende jaren. Wat betekent dat voor de milieubelasting en hinder? Antwoord: Voor de nieuwe installaties en activiteiten wordt gekozen voor de beste beschikbare technieken. Ook moeten we voldoen aan actuele wet & regelgeving. Zo nodig worden mitigerende maatregelen genomen.

b. U geeft aan dat de luchtkwaliteit is verbeterd de laatste jaren. Toch merk ik daar niet direct wat van. Stofoverlast is bij mij juist erger geworden. Antwoord: Er is geen directe relatie tussen stofoverlast en luchtkwaliteit. Stofoverlast wordt veroorzaakt door grof stof. Voor luchtkwaliteit is de mate van aanwezigheid van fijn stof belangrijk. Het kan dus inderdaad zo zijn dat de luchtkwaliteit verbetert terwijl de overlast van grof stof voor uw gevoel onveranderd is.

c. Waarom stuurt u zo op klachten? Het is toch beter om de klachten voor te zijn i.p.v. op basis van klachten in actie te komen?
Antwoord: Dat klopt. Op dit moment gebruiken we de informatie uit klachten om inzicht te krijgen in onze bronnen van hinder zodat we gerichte maatregelen kunnen nemen. Door deze maatregelen kunnen we klachten in de toekomst voorkomen.

d. Waarom klaagt Wijk aan Zee verreweg het meeste? Antwoord: Omdat Wijk aan Zee heel dicht tegen ons terrein aan ligt en de activiteiten waarbij mogelijk stof vrij kan komen juist aan deze kant van het bedrijf plaatsvinden.

e. Ik heb nog steeds last van een piepend geluid in WaZ. Die schorre kikkers hebben dus niet alles weggenomen. Wat doet u daar aan? Antwoord: We onderzoeken de herkomst van dit geluid. De voertuigen die gebruikt worden bij Harsco zijn allen voorzien van schorre kikkers. Als er nog steeds geluid hoorbaar is, zal dit veroorzaakt worden door een andere bron. Daarom is het voor ons belangrijk dat als u hinder ervaart, u hiervan melding maakt en aangeeft wanneer u de overlast hebt waargenomen zodat wij mogelijk maatregelen kunnen nemen.

f. U geeft aan natuur te willen ontwikkelen met PWN, maar tegelijkertijd houdt u mogelijke aanwijzing van de Staatsecretaris voor N2000 aan de Reijndersweg tegen. Is dat niet dubbel? Antwoord: Ik begrijp dat dat dubbel over kan komen. Wij willen graag samen met PWN natuur ontwikkelen en een beheerplan opstellen. Daar werken wij nu aan. We hebben door middel van rondwandelingen deze natuurlocaties aan omwonenden laten zien o.l.v. boswachters van PWN. Natura 2000 is echter de hoogste natuurkwalificatie die op termijn (met oog op stikstof) belemmerend kan werken voor Tata Steel. Wij zijn dus voor gezamenlijke ontwikkelingen met regionale partijen wo PWN. Echter de hoogste Europese natuureisen pal tegen het terrein van Tata Steel vinden wij onverstandig.

g. Moeten er niet veel meer maatregelen worden genomen in Europa tegen de dumping van Chinees staal? Antwoord: Dat is inderdaad een belangrijk punt. In de VS worden heffingen van 400% direct ingevoerd. Goedkoop staal importeren uit China, dat is gemaakt met hele andere milieueisen, voor toepassingen in Europa is oneerlijke concurrentie en niet duurzaam. Tata Steel is verheugd met de recente motie van de SP om China in ieder geval op korte termijn niet aan de wijzen als markteconomie; zodat in ieder geval blijvend maatregelen genomen kunnen worden.

h. Hoe zit het met de vergunningaanvraag van het Bolwerk voor het geven van grote feesten? Antwoord: Bij Tata Steel is alleen bekend dat op 2 november jl. een vergunning is aangevraagd bij de gemeente Velsen voor 40 strandhuisjes met een strandpaviljoen. Tata Steel vindt het belangrijk dat de doodlopende Reijndersweg met Wijk aan Zee als entree veilig en leefbaar blijft. De gemeente Velsen is echter bevoegd gezag voor ontwikkelingen hier ter plaatse.

i. Wat is de status rondom ontwikkelingen Averijhaven? Antwoord: Tata Steel werkt mee aan het mogelijk maken van onderhoud voor windparken op zee in de Averijhaven. De regie hiervoor ligt bij het havenbedrijf A’dam.

j. Wat zijn de gezondheidseffecten van de hinder? Antwoord: De luchtkwaliteit wordt bewaakt door het RIVM; ook in 2017. De resultaten van vast opgestelde monitoren (ook in Wijk aan Zee) zijn inzichtelijk via Internet. De luchtkwaliteit is van invloed op de
gezondheid.

k. Wanneer zal Hisarna de plaats in nemen van een Hoogoven in IJmuiden? Antwoord: De huidige Hoogovens zullen eerst nog gerenoveerd worden en moeten dan nog jaren mee kunnen. Op het moment dat er dan weer groot onderhoud gepleegd zal moeten worden zal afhankelijk van de uitkomsten van duurproef de afweging gemaakt worden of de Hisarna techniek volwassen genoeg is om te introduceren.

Wat is de status van de restwarmte projecten? Antwoord: Tata Steel werkt hard aan een mogelijke toepassing van restwarmte buiten het terrein. Tata Steel investeert niet het net buiten de poort, maar werkt hier graag aan mee. Tot op heden is een mogelijke investering met alle partijen niet mogelijk gebleken.

Vragen parallelle sessies Geur/geluid/stof, windturbines, klachtenafhandeling

Stof:
Kunnen wij inzicht krijgen in de meetgegevens van de Airbox? Antwoord: Deze stofmonitoren worden gebruikt als intern bewakingssysteem voor het voorkomen van klachten. De data van de monitoren is niet geschikt om te toetsen aan luchtkwaliteitsnormen en houden we daarom intern.

Kan de informatie van de Airboxen gedeeld worden met de overheid zodat zij een alert uit kunnen sturen, een soort smogalarm (zodat burgers afweging kunnen maken of ze nu wel of niet gaan hardlopen.) Antwoord: De informatie van de airboxen is voorlopig alleen voor intern gebruik, in ieder geval nog de komende periode waarin we bruikbaarheid testen. Daarna moeten we bezien hoe we deze gegevens zouden kunnen gebruiken. De overheid heeft ook een meetpunt in Wijk aan Zee en langs de Reijndersweg. De informatie van deze meetpunten is terug te vinden op Internet.

Geluid:
De vragen waren voornamelijk algemeen/informatief.

Hoe gaat Tata om met geluid? Antwoord: Tata wil voldoen aan de wet- en regelgeving en vindt het belangrijk dat hinder tot een minimum wordt beperkt. Door continue meting, projectmatige meting/onderzoek en het nemen van verbetermaatregelen wordt dit gerealiseerd.

Waar meet Tata? Antwoord: Tata heeft 3 vaste meetpunten buiten de terreingrenzen en maakt voor projectmatig onderzoek gebruik van mobiele meetpunten. Deze mobiele meetpunten bevinden zich vaak op ons terrein maar kunnen ook buiten het terrein geplaatst worden (bijv. bij terugkerende klachten).

Heeft Tata een geluid “systeem” waarmee hinder wordt voorzien/inzichtelijk gemaakt? Antwoord: Op dit moment wordt gebruik gemaakt van de drie vaste meetpunten buiten het terrein. Dit systeem registreert de geluidsniveaus en maakt geluidopnames. Bij klachten kunnen de geluidopnames beluisterd worden zodat achterhaald kan worden wat de oorzaak van de klacht is. Tata onderzoekt de mogelijkheden van een geluidbeheerssysteem op het terrein (vergelijkbaar met de beheerssystemen voor stof en geur).

Geur:
Kunt u uitleggen hoe de elektronische neuzen helpen bij het vaststellen van de oorzaak van geurklachten? Antwoord: De elektronische neus is een instrument met een serie sensoren die continu in contact staan met de omgevingslucht. De uitgangssignalen van de sensoren reageren met willekeurige gasvormige deeltjes in de lucht. Veranderingen in de luchtsamenstelling en dus geur leiden tot signaalverandering van de sensoren. Met een netwerk van elektronische neuzen en windinformatie kan de geurbron worden geduid, waarna de werkeenheid direct maatregelen nemen. Door het continu meten van geur en het analyseren van de gegevens kunnen ook de structurele geurbronnen vastgesteld worden waardoor gerichte maatregelen kunnen worden genomen.

Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn van de emissie van allerlei componenten op de gezondheid? Antwoord: Emissies van stoffen kunnen invloed hebben op de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit wordt continu bewaakt door het RIVM. De resultaten van vast opgestelde monitoren (ook in Wijk aan Zee) zijn inzichtelijk via internet. https://www.luchtmeetnet.nl. De luchtkwaliteit is van invloed op de gezondheid.

Wat is de relatie tussen geur(hinder) en gezondheid? Antwoord: Er is geen directe relatie tussen geurhinder en gezondheid. Geur ontstaat door de emissie van geurende componenten/stoffen.

Wat doet Tata Steel met allerlei reststoffen die tijdens het proces vrijkomen? Antwoord: IJzer, kolen en kalkhoudende reststoffen die voldoen aan de voorwaarden voor interne herinzet, worden (veelal via de Sinterfabriek) opnieuw in het productieproces gebracht. Reststoffen die niet voldoen aan de voorwaarden voor interne herinzet worden afgevoerd naar een externe verwerker.

Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn van inzet van allerlei reststoffen op de emissies? Antwoord: Tata moet voldoen aan de emissie-eisen die zijn vastgelegd in de vergunning, ook als er reststoffen worden gerecycled.

Bij oostenwind ruik ik een heel onplezierige lucht op het strand tussen de bunker en de Noordpier. Bij zuidwesten wind ruik ik dit ook bij het appartementencomplex aan de Julianaweg. De lucht komt uit een kleine pijp die bovenop een witte/cementkleurige schoorsteen staat. Wat kan de bron zijn en wat kunt u hieraan doen? Antwoord: Waarschijnlijk is dit de schoorsteen van de zwavelzuurfabriek KGF2. De zwavelzuurfabriek is in 2005 uitgebreid met een loogwasser. Deze wasser zorgt ervoor dat zwavelcomponenten uit het afgas gewassen worden. Hiermee is de uitstoot van zwavelcomponenten aanzienlijk verlaagd en is er een minimale restemissie van zwavelcomponenten. Onder bepaalde meteorologische omstandigheden (waarbij de pluim vanaf 40 m. hoogte zonder verspreiding daalt naar maaiveld) kan deze restemissie leiden tot geur in de nabije omgeving.

Windturbines:
Een omwonende heeft zorgen over impact op luchtkwaliteit i.v.m. turbine 5. Hij woont op Paasdal en is bang dat hij meer last zal hebben. Een omwonende is in algemene zin tegen windturbines. Hij denkt dat deze technologie niet duurzaam is en vooral duur is. Maar hij gaf toe dat dit project voor hem OK is – omdat “het maar een “klein project van 3 turbines is”. In algemene zin is vooral aandacht voor de bovenstaande onderwerpen en niet voor het project Ferrum (Drie windturbines Reijndersweg.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz