Visie Bedrijventerrein Beverwijk

NIEUWS
Persbericht gemeente Beverwijk  Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – Visie Bedrijventerrein Beverwijk en Uitvoeringsprogramma: kansen voor innovatieve, duurzame bedrijvigheid in combinatie met wonen

Deze week heeft het college de Visie Bedrijventerrein Beverwijk en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma vastgesteld, en tevens het rapport van het onderzoek naar de Transformatie Kop van de Haven en Parallelweg.

De gemeente startte medio 2018 samen met de ondernemers een traject om een toekomstvisie te ontwikkelen voor de bedrijventerreinen gericht op 2030. Een groot aantal lokale en regionale partners is hierbij betrokken. Gemeente Beverwijk en de ondernemers concluderen samen dat de Beverwijkse bedrijventerreinen over zeer sterke punten beschikken op het gebied van ligging, bereikbaarheid en infrastructuur. De diversiteit van de aanwezige economische sectoren, de dynamiek in de regio, de mogelijkheden voor herstructurering en transformatie en het commitment van alle betrokken partijen vormen kansen voor een nieuw, duurzaam, geclusterd en attractief vestigingsmilieu. Hierbij bundelen bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer hun krachten tot slimme, innovatieve werklocatie in de IJmond: bedrijventerrein Beverwijk. “Gaande het proces groeide het besef dat samenwerken – publiek-privaat, lokaal en regionaal – de sleutel naar de toekomst is. Wij hebben zó veel mogelijkheden, het hoeft er alleen maar uit te komen. De tijd is er rijp voor. Iedereen wil en kan het!” aldus wethouder Serge Ferraro.

Doel is niet alleen een inspirerende stip op de horizon te zetten, maar deze ook in een concreet meerjarig uitvoeringsprogramma uit te werken. Het uitvoeringsprogramma onderbouwt de visie met een praktische, investeringsgerichte aanpak, inclusief indicaties voor uitvoeringstermijnen en actoren. Het toekomstbeeld voor ‘Bedrijventerrein Beverwijk’ is: één van de best bereikbare en meest duurzame werk-woongebieden in de IJmond; dynamisch, goed georganiseerd en economisch gezond. Een zelfstandige zeehaven, hoogwaardige maakindustrie, haven gerelateerde ondernemingen, ‘slimme’ start-ups en grown-ups en een innovatief distributiecluster gaan er hand in hand met het centrum van Beverwijk, de grootschalige detailhandel aan de Parallelweg en modern wonen in een hoogstedelijk centrummilieu. Met dit toekomstbeeld kan gericht geïnvesteerd worden in ontwikkeling van bedrijventerrein Beverwijk. Wethouder Ferraro (Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Wonen): “De economische visie in dit rapport en het uitvoeringsprogramma staan model voor ‘denken én doen’. Zij hebben allebei afzonderlijk, maar vooral sámen waarde. De kansen voor De Pijp en Wijkermeer zijn legio, en tegelijkertijd niets waard zonder een goed idee over hoe wij ze gaan verzilveren. Met deze visie voor de bedrijventerreinen Wijkermeer en de Pijp kunnen alle stakeholders concreet aan de slag in de wetenschap dat ieders inspanning bijdraagt aan gezamenlijk succes. Ongetwijfeld ontstaan er de komende jaren meer kansen voor Beverwijk. Die kansen op hun potentie beoordelen is straks gemakkelijk. Ze passen… of zij passen niet in de visie!”

Het Uitvoeringsprogramma bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023 is voor de komende jaren hét gezamenlijke werkdocument van gemeente Beverwijk, ondernemers, eigenaren en andere lokale en regionale partners. In het uitvoeringsprogramma zijn daarvoor de (voorlopige) ‘trekkers’ en partners benoemd als ook een planning of hoofdlijnen. De gemeente is bij veel onderdelen in meer of mindere mate betrokken.
Het ontwikkelen van en het bouwen aan Bedrijventerrein Beverwijk vindt plaats aan de hand van een achttal pijlers:
1. Positionering
2. Arbeidsmarkt, onderwijs en innovatie
3. Duurzaamheid
4. Transformatie Parallelweg en Kop van de Haven
5. Zeehaven De Pijp
6. Infrastructuur en bereikbaarheid
7. Ruimte
8. Samenwerking.

Iedere pijler beschrijft de lokale ontwikkelkansen en is uitgewerkt in één of meerdere aanbevelingen en actiepunten. De pijlers geven samen richting aan een concreet uitvoeringsprogramma. Transformatie Parallelweg en Kop van de Haven. Gelijktijdig met de ontwikkeling van de visie is een onderzoek gestart naar de transformatie van de Kop van de Haven en de Parallelweg. De actie op deze pijler is bewust eerder ingezet, omdat de grote leegstand aan de Parallelweg een transformatie urgent maakt. De verschillende mogelijkheden en kansen om de achteruitgang van de detailhandel om te zetten in een nieuwe economische impuls voor het gebied in combinatie met woningbouw, worden benoemd in het rapport. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de samenhang met de ontwikkeling van het Meerplein, de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp en de al langer gewenste verbetering van de verbinding (voor voetgangers en fietsers) tussen het centrum en de Kop van de Haven.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz