Voorontwerpbestemmingsplan

NIEUWS

crisis en herstelwet


WIJK AAN ZEE – Voorontwerpbestemmingsplan met verbrede reikwijdte/ ontwikkelingsplan op basis van de Crisis en herstelwet en bijbehorende (ontwerp) PlanMER op basis van de Wet milieubeheer.

Op dinsdag 20 september 2016 wordt vanaf 19.30 uur over dit onderwerp een informatie- / inspraakavond gehouden in de Sporthal naast de Moriaan aan de Dorpsduinen 4 te 1949 EG Wijk aan Zee (gemeente Beverwijk). De zaal is open vanaf 19.00 uur. In verband met de presentatie van het plan wordt belangstellenden verzocht om op tijd aanwezig te zijn. De avond zal om circa 21.00 uur worden afgesloten.

Een ieder kan zijn of haar mening zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen gericht aan burgemeester en wethouders van Beverwijk, postbus 450, postcode 1940 AL Beverwijk. Jouw reactie moet, voor een juiste verwerking van de gegevens, uiterlijk ingediend zijn op de laatste dag waarop de stukken ter visie liggen.

De PlanMER ligt als ontwerpplan ter visie in dezelfde periode.

Tegen de PlanMER kan een ieder desgewenst een zienswijzen indienen. Dit kan alleen in dezelfde periode, waarin het voorontwerpbestemmingsplan met verbrede reikwijdte c.q. het ontwikkelingsplan ter visie ligt. Jouw zienswijze hierover moet ook gericht zijn aan burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk. Voor meer informatie is contact mogelijk met de Afdeling Ruimte, team vergunningen (ruimtelijke ordening). Telefoon 0251-256256.

Na verwerking van alle reacties en na afstemming met tal van instanties (vooroverlegpartners en Commissie voor de Milieueffectrapportage) worden de stukken opnieuw ter visie gelegd, waarvan mededeling wordt gedaan. Dan ontstaat de mogelijkheid om desgewenst zienswijzen in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan met verbrede reikwijdte c.q. het ontwikkelingsplan. De zienswijzen worden dan vervolgens voor de vaststelling van het bestemmingsplan (verbrede reikwijdte / ontwikkelingsplan) aan de gemeenteraad voorgelegd. In die fase is de PlanMER als bijlage gevoegd bij het bestemmingsplan.


Voor degenen die zoiets hebben, waar gaat dit allemaal over, gewoon komen op de 20e en meepraten met de onderwerpen. Dan wordt het tijdens het meepraten vanzelf duidelijk. Want ook jouw mening telt!


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz